9 O 2 t WART 1928 Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. De VOORZ. schorst hierna de openbare vergadering, waarna de Raad overgaat in be sloten zitting. Na heropening stelt de Voorz. aan de orde: 14. Vaststellen der vergoeding ex art. 101 der Lager Onderwijswet over 1926. Met algemeene stemmen wordt besloten de vergoeding ingevolge art. 101 der L. O. wet over 1926, nit te keeren aan de bijzondere scholen in deze gemeente te bepalen op f 5.38 per leerling voor het L. O. en f 17.86 voor het U. L. O. Eveneens wordt met algemeene stemmen besloten aan genoemde schoolbesturen over 1928 een voorschot op de vergoeding ex art. 101 der L. O. wet toe te kennen tot 80 pet. der ovengenoemde bedragen. Hierna wordt besloten aan A. van Meer, Jac. Wijmans en J, Gelten wonende Heensche Z' polder op resp. H 133a H 134a en H 136, voor het vervoer hunner kinderen naar de school te de Heen, toe te kennen eene vergoe ding van f 40 per kind en per jaar. Nog wordt besloten onderhands te verkoopen aan P. J. Koch, E 243 een perceel bouwgrond gelegen aan de Wipstraat, kadastraal bekend Sectie QNo. 1241 groot (20 A 50 c.A., voor den prijs van f 2.56 per M', zulks onder goed keuring van Ged. Staten. Op voorstel van den Voorzitter wordt met algemeene stemmen besloten B. en W. te machtigen tot het voeren van burgerlijke rechtshandelingen, met de bevoegdheid een of meer personen aan te wijzen, die namens hen zullen handelen. Verder besluit de Raad met algemeene stemmen alle tot nog toe verrichte burgerlijke rechtshandelingen te bekrachtigen. Rondvraag. dhr. THEUNISSE. U heeft mij in een vorige vergadering toegezegd de Politieverorde ning te zullen doen herdrukken, omdat deze door de vele wijzigingen een ware doolhof is geworden. VOORZ. Ik heb een nieuwe druk toegezegd. We zullen deze zelf maken met de Edison- Dick. Tot nog toe was het Secretarie personeel tamelijk met werk overladen, doch we zullen 9 ij J

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 30