I 28 i!: n ft- zoo'n voorstel niet iehoeft te wachten tot de Cry? behandeling der begrooting. Er zijn voor- en tegenstanders dezer belastingverlaging. We Vbehoeven elkaar daar niet leelijk op aan te kijken. Ieder zegt het zijne. Het Rijk is nu al zoo iang voorgegaan. De menschen die bij het Rijk de zaak regelen, weten toch ook wel wat kan en niet kan. En als het nu bij het Rijk wel mogelijk is, waarom zou het dan ook bij de gemeente niet kunnen. Ik wil er thans niet verder op ingaan, doch ik blijf op mijn stand punt om een inkomen van f 800 vrij te laten. dhr. v. HEREL. Ik meen dat het voorstel der financieele Commissie verder gaat dan dat van den heer Baselier. Volgens het voorstel der Commissie is iemand met een inkomen van f 900.met kinderen nog vrij van belasting dit zijn juist de gezinnen die dhr. Baselier wil vrijlaten, doch ze zijn dat bij hem eerst bij f 800. Het voorstel van den heer Baselier is door de financieele Commissie behoorlijk overwogen en deze is toen tot de conclusie gekomen dat haar eigen voorstel veel meer is in den geest der democratie. Het voorstel der fiuantieele commissie wordt daarna met algemeene stemmen aangenomen. 11. Schreven dd. 8 Februari 1928, G no. 292, van Ged. Staten van Noord- Brabant, houdende aanmerkingen op de Gemeentebegrooting 1928. Besloten wordt de door Ged. Staten ge- wenschte wijzigingen aan te brengen. 12. Wijziging der Gemeentebe grooting 1927. dhr. THEUNISSE. Houdt de wijziging der gemeentebegrooting 1927 misschien verband met de subsidie aan den dokter van Kruisland. VOORZ. Daar komen we dadelijk op terng. De voorgestelde wijzigingen worden hierna met algemeene stemmen aangenomen. 18. Het Gemeenteverslag over 1927 Het verslag betreffende den toestand der Volkshuisvesting 1927 en het verslag der Gezondheidscommissie over 1927 zullen bij de leden circuleeren. VOORZ. Alvorens over te gaan tot de be handeling van punt 14 en 15 stel ik voor het kohier betreffende de Hondenbelasting over 1928 vast te stellen op f 2226. 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 29