21 mm toch wel belasting kan betalen. Ik gevoel er veel meer voor een gezin met kinderen vrij te y 4 laten, en daarom vind ik het voorstel van de Cy ^<é^»-^-^^:*^^*-finaiicieele commissie veel rationeeler. dhr. THEUNI8SE. Het zal U misschien be- ~^C vreemden als ik zeg dat ik thans een andere meening ben toegedaan, dan de vorige vergade ring. Ik meen dat iemand met een inkomen van f800 met een gezin zonder kinderen wel eenige belasting kan betalen. De gemeente be gint bij een inkomen van f 600 belasting te heffen. Ieder burger moet zooveel burgerplich ten bezitten dat hij gevoelt ook iets te moeten bijdragen in de kosten van het Staats - of ge meentehuishouden. De belasting van een inko men van f 600 is zoo miniem dat ze door ieder kan worden opgebracht. De vraag is of de arbeidersklasse door een vrijstelling tot f 800 zal vooruitgaan, en ik verwacht juist het tegen deel. Mijn meening is dat juist de menschen, die in de slechtste omstandigheden verkeeren het meest gebaat zullen zijn met het voorstel der fiaancieele Commissie zoo is thans mijn standpunt, en dienovereenkomstig zal ik ook mijn stem uitbrengen. dhr. HERBERS. Ik meen dat het voorstel tot belastingverlaging tot stand gekomen is bij de rondvraag, en nu geloof ik dat dergelijke belangrijke zaken toch het best behandeld kon den worden bij de begrooting. Dan hebben we een juist overzicht, en zien we hoever of we kunnen gaan. VOORZ. Het is niet noodzakelijk zoo een voorstel bij de begrooting te behandelen. Maar toch moet ik de leden in overweging geven dergelijke voorstellen steeds schriftelijk en ge motiveerd in te dienen. Hier werd een uiterst belangrijk voorstel, met verstrekkende gevol gen gedaaD, zonder dat iemand er iets van wist. Het is zeer gevaarlijk daarop in te gaan. Ik verwijs hier naar mijnheer Theunisse, die ook bij nader inzien van meening veranderd is. Het is niet noodzakelijk dergelijke voorstellen alleen bij de behandeling der begrooting in te dienen. dhr. HERBERS. Toch ljjkt me dit, ook voor het D. B. gemakkelijker. Ook mij ging dit voorstel, dat zoo plotseling gedaan werd bij de rondvraag boven mijn pet. ~dhr. BASELIER. Ik zou aan den heer Moors, die beweert dat van f 15.38 per week nog best belasting kan worden betaald, willen vragen of hij denkt dat ik niet weet wat er in een huishouden noodig is. Ik ben het met den Voorzitter eens dat men met het indienen van f*' «V w

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 28