- a.^rttfL ^Zw.- Z J mmrf 9 r Nu geeft Amicitia een openbaar festival. De gemeente profiteert toch reeds van Amicitia door hare concerten die zij op geregelde tijden geeft. Ook van dit festival zal de gemeente pro- fiteeren, want hierdoor komen weer vreemde lingen die hier geld achter laten, en daarmede is de middenstand gebaat. dhr. BAZELIER. Ik wil alleen zeggen wat ik daar jnist heb gezegd. Ik zeg nog niet of ik voor of tegen dit subsidie ben. Ik ben vele ja ren lid van Amicitia geweest en heb deze ver- eeniging altijd gesteund. Ook als er met een lijst voor een zeker iemand werd gecirculeerd steunde ik. We moeten er nu rekening mee houden dat in de toekomst ook de kleine ver- eenigingen kunnen komen aankloppen, en de billijkheid eischt, dat we dan ook hen steunen. Nu B. en W. evenwel hebben verklaard dat ze voor dit Bubsidie zijn, kan ook ik mij er mee vereenigen. Als evenwel later kleinere vereeni- gingen komen zal ik ook daarover het woord voeren, want als we het den een geven kunnen we het den ander niet weigeren. dhr. van HEREL. Ik vestig er nog de aan dacht op, dat die f 400 nog niet gegeven be hoeven te worden. Dit bedrag is nog maar een maximum. Na afliop der feesten moet de Ver- eeniging aantoonen dat ze werkelijk een tekort heeft gehad, en in dit tekort kan de gemeente dan tot een maximum van f 400.— bijdragen, Het voorstel der financieele commissie wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. 9- Verzoekd.d. 6Februari 1928 van den A.N.W.B. Toeristenbond voon Ne derland om toe te treden als buitenge woon lid. De financieele commissie beaamt in haar rapport d.d. 22 Februari 1928 het nut dat door den A.N.W.B. in het belang van het ver keer wordt gesticht, en geeft in overweging de aandacht opnieuw aan het verzoek te schenken by de behandeling der begrooting voor het volgende dienstjaar. Aldus wordt met algemeene stemmen be sloten. 10. Circulaire d.d. 1 Februari 1928 van Ged. Staten betreffende de heffing van opcenten op de Ryksinkomstenbo- lasting. De financieele Commissie adviseert in haar - rapport d.d. 22 Februari 1928, om indien de voorgestelde verlaging van het tarief der Rijks Inkomsten belasting nog toegepast wordt in 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 26