2 t MMRT 1928 O A bij, daarom dienen we eikaar te helpen om ze in een beteren toestand te brengen. Ik wil in dit geval wel subsidie verleenen, doch alleen indien de Vereeniging te kort komt Ieder komt op den dnnr bij do gemeente aan- kloppen, en als we Jan subsidie geren, moeten we ook doen aan Piet. Ik weet wel dat dit geen plicht is, doch de billijkheid eischt zulks. Steeds wordt maai gezegd, dat het belang ran de gemeente er bij gebaat is, de vraag is eren- wel kannen we het op den daar nithoaden. Ik zon gaarne vernemen hoe B. en W. over deze snbsidieverleening denken. dhr. HEBBERS. Wat de heer Bazelier daar zegt betreffende den toestand der gemeente- fiaanciëa, daar ga ik oogenblikkelijk mee ac- coord. De snbsidies rijzen gewoon nit den grond, en we weten niet waar op den daar het geld vandaan moet komen. Dat de menschen die in zoo'n vereeniging zijn, zelf ook een offer zonden moeten brengen, daarmede ben ik het niet eens. Het schijnt wel dat de heer Bazelier weinig verstand van het organisatieleven heeft. Ik ben zelf 22 jaar bestuurslid van zoo'n ver eeniging geweest, en deze menschen moeten zich toch ai veel getroosten en ontzeggen in het belang der Vereeniging. Deze subsidie is echter wel degelijk in het belang der gemeente, want met de organisatie van een festival zijn de neringdoenden gebaat. Daarom ben ik er voor dat de gemeente hier steun zal verleenen Ik sta als regel wel huiverig tegenover sub sidies, meestal ben ik er tegen, doch in dit ge val durf ik de toekenning van een subsidie gerust aanbevelen, want indien de vereeniging den stenn der gemeente niet noodig had zou ze die stellig niet vragen, VOORZ, De heer Bazelier heeft gevraagd, hoe B. en W. over deze subsidie denken. B. en W. zijn van meening dat dit subsidie moe t worden verleend, en wel omdat voor eenige jaren aan de Vereeniging Landbouwtentoon stelling een subsidie werd gegeven welk sub sidie geheel in de gemeentekas is teruggekomen Bovendien is gedurende de tentoonstelling door ongeveer 20.000 vreemdelingen een bezoek aan onze gemeente gebracht. Nemen we aan dat ieder f 5 verteerde, welk bedrag toch gemid deld niet te hoog is, dan is door deze bezoekers ongeveer 100.000 gulden verteerd,welk bedrag geheel ten goede is gekomen aan de nering doenden en andere ingezetenen van Steenber gen. Met deze subsidie was dus wel degelijk een groot maatschappelijk belang gediend. 4.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 25