i 21 KURT 1928 I Li i I i de wijziging van het Reglement voor het Bur gerlijk Armbestuur; c. Besluit d.d. 8 Februari 1928 G no. 168 van Ged. Staten tot goedkeuring der bij raads besluit ?an 28 October 1927 vastgestelde ver ordening op het beheer van Woningbedrijf. Deze besluiten worden voor kennisgeving aangenomen. 7. Schrijven d.d. IT Jauuari 192$ van den ZeerEerw. Heer Adr. Ermen, houdende dankbetuiging voor de sub sidie vanf 200 gedurende 10 jaar aan het Kerkbestuur van den H. Cornelius te Welberg toegekend. Wordt voor kennisgeving aangenomen, 8. Veraoek d.d. 1 Februari 1928 van de Muiiekvereeniging „Amicitia" om steun in de kosten van een te organi- seeren festival. De financieele Commissie is in haar rapport d.d. 22 Februari 1928 van meening dat het 40-jarig bestaan dezer vereeniging een vol doende reden is om dit feit met eenigen luister te herdenken. Waar echter de kosten aan der gelijke feesten verbonden niet door de vereeni ging alleen kunnen worden bestreden en het geven dier feesten voor de neringdoenden in de gemeente voordeelen zal medebrengen, adviseert de Commissie tot toekenning eener bijdrage van f 400 tot dekking van een eventueel tekort hetgeen uit de over te leggen rekeningen en bescheiden zal moeten blijken. dhr. BAZELIER. Ik geloof dat dit feest voor de middenstanders en ook voor het alge meen wel voordeelig zal zijn. Toch zou ik afgezien van deze subsidie willen zeggen dat subsidieverlening in onze gemeente een te groote gewoonte wordt. De vorige vergadering is hier nog opgemerkt dat de financieele com missie als ze weer adviseert tot toekenning eener subsidie, maar eens moet aanwijzen waar het geld vandaan moet komen. Ik ben niet direkt tegen dit subsidie, maar we moeten niet vergeten dat de gemeente geen instelling van weldadigheid is. Een vereeniging moet zoo zijn ingericht dat ze ook eens een offer kan brengen, maar wij beschikken hier over de centen van de belastingbetalers en dan moeten we goed uitkijken. Ik zeg thans nog niet of ik mijn stem voor of tegen dit subsidie zal uit brengen, ik houd dit nog even voor me zelf. De gemeente-financiën staan er zeer slecht 3 I I i I U< KJ

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 24