I J i-ïMiii 1928 2. Besluit van den Voorzitter van het Centraal Stembureau houdende benoeming tot lid van den Raad van A. Boliuijt en kennisgeving dat deze zyn benoeming niet aanneemt. '-Wordt voor kennisgeving aangenomen. 9 o en 4. Idem als voor betreffende L.C. Vogelaar, en onderzoek van diens geloofsörief. VOORZ. Ik verzoek de heeren Theunissen van Herel en Veraart als commissie tot onder zoek van den geloofsbrief van den heer Voge- /P te w'^en optreden en schors inmiddels de Nadat het onderzoek van den geloofsbrief door genoemde heeren heeft plaats gehad her opent de Voorzitter de vergadering. dhr. THEUNI8SE. Ik breng namens de commissie rapport uit, en kan U mede deelen dat de geloofsbrief van den heer Vogelaar in orde is bevonden, zoodat de Commissie voor stelt dhr. Vogelaar als lid van den Raad toe te laten. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. De heer Vogelaar wordt hierna door den Secretaris binnen geleid. VOORZ. De Raad heeft zooeven tot Uwe toelating besloten. Is U bereid de vereischte eeden af te leggen. Achtereenvolgens worden door den heer Vo gelaar de zniverings- en ambtseed bedoeld in art. 39 der Gemeentewet afgelegd. VOORZ. Ik wensch U geluk met Uwe be noeming tot lid van den Raad. Ik hoop dat U Uwe fanctie als raadslid tot tevredenheid znlt mogen waarnemen en dat U er plezier in znlt vinden de belangen der gemeente Steenbergen naar best vermogen te behartigen. Ik heet U van harte welkom. dhr. VOGELAAR. Ik dank U. 6. Goedgekeurde raadsbesluiten t a. Beslnit van Ged. Staten van 1 Februari 1928 G no. 247. houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 11 Januari 1928 tot het aangaan eener rekening-courant overeenkomst met de Nato-bank b. Besluit van Ged. Staten van 7 Maart 1928 G No. 368 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 11 Januari 1928 betreffende 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 23