Woensdag 21 Maart 1928 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordigde heeren J. C. Bazelier, Chr. Herberg, A. de Wit, M. v. Herel, Mej. Pa, van Meer,de heeren P. van den Bergh, P. J. C. Swagemakers en A. G. J. Moorg, Wethou ders, J, Theuniasen, M. Veraart, en L. C. Vo gelaar. Afwezigde heeren L. M. A. van Loon en N. van Bergen. VOORZ. de Burgemeester. SecretarisJ, L. M. Jurgers. VOORZ. opent de vergadering. VOORZ. Aangezien bij mij overeenkomstig het Reglemtnt van Orde geen aanmerkingen zjjn ingekomen op de notulen der vergadering van 11 Januari 1928, stel ik voor deze notulen ongewijzigd vast te stellen. Aldus wordt met algemeene stemmen be sloten. VOORZ. deelt mede dat is ingekomen een schrijven van den heer van Bergen waarin deze" bericht door zaken-omstandigheden verhin derd te zijn de vergadering bij te wonen. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aan genomen. VOORZ. Verder ia ingekomen een sehrijven van den heer G. Leijs, waarin deze mededeelt door familieomstandigheden genoodzaakt te atjn, ontslag te nemen als lid van den Raad, en dankt voor de ondervonden goede samenwer king. VOORZ. Ik meen namens allen te spreken indien ik de heer Leijs onze deelneming betnig in het verlies dat hem heeft getroffen. Het spijt me dat dhr. Leijs daarin aanleiding heeft ge vonden om te bedanken als lid van den Raad. We kunnen zulks echter begrijpen, en we moe ten de motieven die dhr. Leijs hiertoe hebben geleid eerbiedigen. Laten we hopen dat de heer Leijs van ver dere rampen verschoond moge blijven, en hem danken voor alles wat hij in het belang der gemeente heeft gedaan. Het schrijven wordt hierna voor kennisge ving aangenomen. (J X

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 22