0 9 11 JAN. 1928 oieele oommissie wel degelijk ran alle zjjden bekeken en besproken,waarvan de eindconclusie was, sooals ik soo joist mededeelde, om d) nieuwe wet af te wachten. Daarna kan deze zaak nog eens opnieuw aan de orde worden gesteld, en kunnen we zien wat er te doen valt. Deze nieuwe wet beteekent voor de arbeiders en vooral voor de arbeiders met groote gezinnen, groot voordeel. Als het eventueel mogeljjk is, zou ik deze mensohen wel tot duizend gulden willen vrijlaten. De heer Bazelier weet eohter als oud raadslid heel goed dat om te regeeren ook geld noodig. Die praat, ja waarom.... YOORZ Ik wil den heer Yan den Bergh het volgende opmerken. Geen ooilege van B. en W. nooh een commissie is in staat een advies te geven over een voorstel, dat rauwelings in de vergadering ter tafel wordt gebracht. Alvorens een advies te geven zal de oommissie eerst hebben to onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn, indien het voorstel wordt aangenomen. Na het onderzoek zou kunnen blijken, dat het aan nemen van dit voorstel funest zou zijn voor de gemeente fioantiën. U moet kannen begrijpen dat de oommissie alzoo niet de verantwoorde lijkheid op zioh kan nemen, om zonder grondig onderzoek over dit voorstel een rapport uit te brengen. dhr v. d. BERGH. Ik ben teleurgesteld. Ik begrjjp ook wel dat alles zoo maar niet in eens kan. Vroeger toen er voor f 0.70 per dag gewerkt werkt, waren de arbeidsverhoudingen heel anders. De werkman moet soms de noodzake lijkste levensbehoeften missen voor de belasting. Dit is erg. dhr. BAZELIER. Ik heb het niet alleen over de groote gezinnen, ik heb ook het oog op de jong gehuwden. Wat hebben deze mensohen uit te geven. De man verdient f 15 it f 16 per week. Daarvan gaat af een rjjksdaalder of drie en een halven gulden voor huis huur. Dan blijft er nog f 12 en f 13 per week over. Dan raakt de vrouw in positie en moeten ze een kindje koopen.... YOORZ. roept dhr. Bazelier tot de orde, en sluit de openbare vergadering. 'Aldus vastgesteld in de openibare ver gadering van den /<^Z8 De Voorzitter, De Secretaris, m* h*

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 21