19 1) t JAN. 1928 Laten we na als mensehen met gezond verstand dat toch eens begrijpen. Laten we zeggenwe willen van jullie geen offers meer VOORZ De finanoieele oommissie heeft de zaak in onderzoek. Dit onderzoek kant a tooh niet gaan vooruitloopen. dhr v. BERDEN. Het voorstel van den heer Bazelier in de vorige vergadering gedaan, hebben wjj in de finanoieele oommissie reeds besproken. We zijn toen tot de oonolasie ge komen om met het uitbrengen van een rapport te waohton totdat wijziging van de wet op de Inkomstenbelasting tot stand is gekomen. Deze wjjziging beteekent voor die mensehen groot voordeel en vooral voor de groote gezinnen waarop de heer Bazelier het oog heeft. Mooht evenwel deze wetswijziging niet tot stand komen, dan kan deze zaak nogmaals aan de orde worden gesteld. dhr. HERBERS. We behoeven dat hier niet voortdarend aan de groene tafel te zitten ver kondigen, want we weten allemaal dat deze mensohen vrij moeten zijn. Maar in de eene vergadering voor alle mogeljjke dure uitgaven stemmen en in een andere de belasting willen verlagen, daarmee kan men deze mensohen niet helpen. dhr BAZELIER. We moeten de mensohen met een belastbaar inkomen van minder dan f 800 vrjj stellen. Het heeft me getroffan dat dit punt nog niet aan de orde is gesteld. Waarom most dat nu weer worden uitgesteld. dhr v. d. BERGH (Kruisland). Ik ben even eens teleurgesteld dat dit punt nog niet op de agenda stond. Ik zou den voorzitter der finan oieele oommisBie willen vragen of door deze wet ook de belasting der gemeente wordt verlaagd' Ik zit hier als arbeiders-afgevaardigde en ik ben volgens mijn eed verplicht voor de belangen van die mensohen op te komen. Het valt voor een arbeider die in het zweet zijns aansohjjns zijn kost moet verdienen niet mee, als hij het geld dat hij noodig heeft om brood te koopen nog moet opbrengen voor de belasting Dat voelen wjj aan den ljjve VOORZ Dat voelen wij even goed de heer VAN DEN BERGH Neen, dat voelen wij beter. Ik wil voor me zelf nog niet klagen, maar er zijn arbeiders met groote ge zinnen, die dikwijls werkeloos zjjn en die als ze eens wat verdienen maar direot kunnen gaan werken voor de belasting. Dat voelen wjj. Ik ben zelf ook een arbeider, ik kan daar beter over oordeelen als u. dhr. v. BERGEN. Ik wil mijnheer van den Bergh eens opmerken dat ik zelf evengoed voor een klein loon heb moeten werken, zelfs voor f 0,70 per dag. Maar het; is hier niet de plaats om daarover te disouseeren. Ik wil hier alleen maar mee aantoonen dat ik ook gevoel wat een klein loon beteekent. Deze zaak is in de finan- 19

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 20