8 -x 7 Rondvraa«- /5S. \b£-c dokte Met algemeené stemmen wordt besloten over eenkomstig het voorstel der fiuano. oommissie. De voorz. sehorst hierna de openbare verga dering, waarna de raad overgaat in besloten zitting. Bij heropening stelt de Yoorz. voor op 't verzoek van J. M. Boelvink arts te Kruisland, om steon in de kosten van het bouwen eener dokterswoning, als volgt te bes;issen Bij eventueel vertrek van den dokter nit zjjn standplaats Kruisland binnen 5 jaren wordt de grond met de woning door de gemeente overgenomen, tegen de totale kosten van woning bouwterrein, welke niet meer mogen bedragen dan f16.000 verminderd met eene afsehrijving van f 3000. 2. Bg eventueel vertrek van den dokter uit zijn standplaats Kruisland na 5 jaren wordt de woning met den grond door de gemeente overgenomen tegen de totale kosten van woning en bouwterrein zooals onder 1 omschreven, ver minderd met een bedrag van f 3000.— benevens IV/, van deze kosten voor elk jaar boven de vjjf jaren. 3. By eventueel vertrek van den dokter uit zyn standplaats Kruisland, behoudt deze het reeht de woning ook aan andere personen ta verkoopen of te verhuren, in welk geval de ver plichtingen genoemd in sub 1 en 2 van dit besluit voor de gemeente komen te vervallen. 4 By eventueel overlyden van den dokter binnen den tyd van vyf jaren neemt de gemeente de woning en het bouwterrein over tegen de som van f 16 000. 5. De Baad maohtigt B. en W. om na over legging van bewysstukken en eventueel in te winnen advies van de Commissie voor openbare werken met den geneesheer van Kruisland een notarieel oontraot aan te gaan betreffende de overname van woning en bouwterrein. nrvV^u Dit voorstel wordt met algemeene stemmen 77# aangenomen. oW dhr THEUNISSEi De vorige vergadering is het besluit genomen de belasting eerst te doen ingaan by eon belastbaar inkomen van f 800. Hierover zou door de fiaaneieele oom- misse een rapport worden uitgebracht, doch ik heb van deze zaak niets meer gehoord. YOORZ. Door de finanoieele oommissie wordt met het uitbrengen van haar rapport gewaoht totdat de wyziging der wet op de Personeele belasting zal zyn tot stand gekomen. BAZELIER. De bedoeling van myn was dat de inkomens tot f 800 zouden worden vrijgesteld: zoo is dat door my voor gesteld. Ik heb hier oohter niets meer over gehoord. Waar moeten we nu nog op waehten De menschen die met hard werken hun brood moeten verdienen sn dan nog dikwyis zonder inkomsten zitten, kunnen dat offer niet brengen. 18 - - dhr B voorstel UUlMBblUg worden

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 19