L jan. 1S28 Kruisland, kadastraal bakend gemsenta Steen- ty. ^-bargen, seotie M, no. 250, en calks v»or dan K~£-t>'Z7) prijs van f 375, zjjnde denzelfden prjjs als waar- r mee deien grond destijds door de gemeente van bet B. K. Kerkbestuur werd aangekocht. Deze verkoop gesohiedt onder goedkeuring van Ged. Staten. ding de heeren Chr. Franken en 8. W. 3. Benoeming van twee leden van de Commissie van Toezicht bp het Lager Onderwijs. (Periodieke aftre- C. M. van de Kar. f Qe Commissie van Toezicht op hat L. O. heeft de volgende aanbeveling ingediend Vacture van de Kar1. S. W. C. M. van de Kar, 2. J. A. Vermeulen. Vacature Franken: 1. Chr. P.Franken, 2. J. G. J. Peetere. Besloten wordt in afwjjking van het Regle ment van Orde beide functionarissen gelijktijdig te benoemen. Uitgebracht worden op den heer van de Ear 12, op den heer Franken 12, op den heer Peetere 1 en op den heer Vermeulen 1 stem. Benoemd de heeren S W C M van de Kar en Chr. P. Franken. Aan de benoemden en de Commissie van Toezioht op het L.O. zal van deze benoe ming worden kennis gegeven. Hierna wordt met algemeene stemmen be sloten tot vaststelling van hst aanvullingskohier der Hondenbelasting over 1927 op een bedrag van f 82. Op voorstel van den VOORZ. wordt besloten het verzoek van J. M. Roelvink, arts te Kruis land, om steun bjj het bouwen van een dokters woning aldaar, allereerst te bespreken in be sloten vergadering. Verzoek van de afdaeling de Heen van het -tf-Wit-Gele Kruis om subsidie over 1927 en 1928. Y yDe finanoieele oommissie adviseert toeken- CiZiQ/. ning eener jaarlijksohe bijdrage van f200 en j ty over 1927 eene van f 100. ui/yfi. J/* y VOORZ. Op de begrooting 1928 is reeds een bedrag van f 200 uitgetrokken als subsidie aan £7 Zn/. jy de afdeeling de Heen van het Wit Gele Kruis. c -** De raad heeft dus thans enkel te beslissen over de subsidie over 1927, waarvoor de oommissie f 100 wil verleonen. Met algemeene stemmen wordt overeenkom stig het voorstel der finanoieele commissie besloten. Nota's van aanmerki gen van Gedeputeerde Staten van 14 Deoember 1927, G no. 281, op de Gemeentebegrooting 1928, en 28 Deoember 1927 G no. 26, houdende aanmerkingen op het besluit tot het aangaan eener tjjdalijke geldleening van f 50,000. 17 t ursuuE van ub aiuoauug ub umu vnu uou

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 18