tl hrtuuA. 11 JAN. 1928 dienst hem met zjjn anto in de Beerenstraat op 50 M. afstand van de slagerij. Het Hoofd van dienst trommelde toen op de ruiten van zijn anto, maar nn reed de slager door. Het Hoofd van dienst heeft zioh van de keuring toen riets meer aangetrokken. Nu vraag ik u of een slager oen dergelijke behande ling moet ondervinden. En wat ik hier aanhaal is waar, het is gebeurd met den slager van Campenhout. Trouwens, het feit dat het noodslaohthuis hier nog niet tot stand is kunnen komen, is tooh enkel een gevolg van het optreden van het Hoofd van dienst. Maar de mensohen durven niet voor hun opinie uit te komen, dat is de zaak, want anders zou u wel andere argumenten hooren. dhr BAZELIEB Ik heb zoodra er gozegd werd dat er geklaagd was over het Hoofd van den Vleesohkeuringsdienst, gezegd dat we deze niet eenzjjdig mogen behandelen. De slagers hebben ook gebreken, deze zjjn tooh ook zoo bang niet. Als er klaohten inkomen dan moeten deze eerst stipt onpartjjdig worden onderzooht en eerder mogen we geen oordeel uitspreken. YOORZ. Ik acht het beter straks in besloten vergadering op deze zaak terug te komen. dhr HEBBERS. In heel Nederland bestaat tooh geen verhouding in den keuringsdienst zooals hier. 't Is hier meer dan treurig. Het noodslaohthuis is tooh nog niet tot stand kunnen komen omdat de organisaties zioh niet durven uitspreken. dhr THEUNISSE. Ik wil er in het openbaar nog even dit van zeggen de heer Herbers heeft in da vergadering van 28 October jl. gezegd dat de keurmeesters er zjjn voor de slagers en niet omgekeerddit is slechts betrekkelijk, de keurmeesters zjjn er voor het algemeen belang, deze mensohen hebben een wet uit te voeren en v ooral dat laatste moeten we goed in het oog houden, 't Is tooh een feit, dat als iemand ver- baliseerd wordt door een politieagent, hjj in 9 van de 10 gevallen volkomen onschuldig is. De keurmeester is verantwoordeljjk voor zjjn dienst. Nu bljjft voor mjj hetzelfde welke keur meester het is, dooh het is een feit dat de slagers dikwjjls te gomakkeljjk denken dat ze worden verongelukt. Ik heb gemeend dit nog even in de openbare vergadering te moeten zeggen, omdat ook de heer Herbers dit punt in de openbare vergadering heeft aangesneden. De YOORZ. sluit hiermede de discussie. 2. Voorstel van B. en W. tot weder verkoop van grond te Kruisland aan het 11. K. Kerkbestuur aldaar. Met algemeene stemmen wordt besloten aan het R. K. Kerkbestuur te verkoopen het noord- oosteljjk gedeelte groot 14 cA., gelegen ter plaatse Tuimelaar, aan den Langenweg te

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 17