10 1 1 JAN. 1928 e. Yerzoek ran P. J. Kooh en A. van Wezel cy-u^-w u) om pand te mogen koopen, eigendom der gemeente, en gelegen nabij de aohool te Welberg 4 j1 ICo-ztc. De financieele Commissie adviseert in haar Ut rapport van 5 Januari 1928, aan elk der aan- fl yragers te beriehten dat door hen een bod kan worden gedaan op de helft van het terrein ter grootte van ongeveer 925 M-. Nadat deze aan biedingen zijn binnengekomen kan de Raad over den verkoop een besluit nemen. dhr. THEUNI8SE. Is het de bedoeling de volgende vergadering deze zaak nader te be handelen dhr. HERBERS. Nu dit verzoek hier in den Raad behandeld ia, zouden de mensohen wel weten dat er grond te koop is, zoodat vanzelf meer liefhebbers zullen komen opdagen. Daarom zou ik liever nog even willen waohten, om dan over te gaan tot openbare verkoop of verkoop bij insohrijving. Nu te Welberg een kerk wordt gebouwd, gaat die grond vanzelf meer waard worden. Ik acht het gewensoht eerst eens aan het kerkbe stuur te vragen of ze de woning van het school hoofd nog willen overnemen. YOORZ. Diegenen die zin hebben in een stuk grond, kannen reeds prjjs opgeven. dhr. HERBERS. Bij openbare insohrjjving staan alle menschen gelijk. Ik vind dit laatste juister. YOORZ. Ook nu weten de mensohen van elkaar niet welk bod er is gedaan. dhr. BASELIER. De mensohen die reeds een bod hebben gedaan moeten weten gedurende welken tjjd zij aan hun bod zijn gehouden. Wij van onzen kant moeten traohten zooveel moge- Ijjk geld van dien grond te maken. dhr. v. BERGEN. De bedoeling der finan cieele Commissie was om nog geen prijs te noemen, dooh te waohten tot we weten of het kerkbestuur het sohoolhuis nog zal overnemen. dhr. MOORS. Ik ben het eens met den heer Baselier. Als de gemeente een bod vraagt dan moeten de mensohen weten hoe lang se aan dat bod gebonden zijn. YOORZ. Hiervoor aoht ik een termijn van twee maanden voldoende. Met algemeene stemmen wordt dan overeen komstig het advies dor finanoieele Commissie besloten. g. Sohrjjven dd. 30 November 1927 O no. 29 van Gedeputeerde Staten houdende aanmer kingen op da beheersoh verordering op het woningbedrijf. De Commissie van toezioht op beheer op het woningbedrjjf,brengt bij sohrijven dd. 9 Januari 1928 rapport uit, overeenkomstig hetwelk met algemeene stemmen wordt besloten, Ged. Staten te antwoorden. 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 11