11 JAN. 1928 de gevraagde gelden te geven, ook ik zelf. Toch was ook daar wel degelijk een groot gemeente belang mede gemoeid. De bewoners van de Krnispoort waren er mee gebaat geweest en den ingang der stad was er ten zeerste door ver fraaid geworden. Dit plan is afgeketst. Het geld dat we hiervoor zonden hebben uitgegeven waren we niet eens kwijt geweest, daar het als hypotheek werd gegeven. Hier zijn we als we subsidie geven direct het geld kwijt, terwijl als gemeentebelang het eerste toch wel boven het laatste domineerde. dhr. v. LOON. Ik bedoelde de vorige ver gadering dat voor de Bouwvereeniging een bepaald bedrag als fonds perdu zou worden beschikbaar gesteld om de exploitatierekening kloppend te maken. Ik wil verder nog opmer ken, dat in het bedrag der stichtingskosten geraamd op f 120.000, toch zeker f40.000 voor werkloon inbegrepen is, en daarom meen ik dat alleen op deze grond reeds een subsidie van f 2000 te rechtvaardigen is. dhr. MOOR8. Ik kom nog even terug op hetgeen dhr. Leijs gezegd heeft van de Pastorie. De heer Leijs kan het niet goed hebben, of begrijpt niet dat de Pastoor in zoo'n mooie Pastorie moet wonen. Vooral omdat de Pastoor zich toch al geheel opoffert voor zijn parochianen, moest U begrijpen, mijnheer Leijs, dat U daarover niet moest vallen. dhr. LEIJS. Dat b grijp ik heel goed, en daar val ik absoluut niet over. Maar als er ook voor zoo'n pastorie een subsidie wordt ge vraagd, mogen we daarover 't onze wel zeggen. dhr. v. HEREL. Mijnheer van Loon heeft zoojuist gezegd dat zeker f 40.000 zal worden uitgegeven voor arbeidsloon. Daarmede is evenwel de zaak niet afgeloopen. Wanneer daar een kerk wordt gebouwd, zullen meer menschen in die omgeving gaan wonen, deze menschen gaan bouwen, en brengen ook weer belasting op, en daardoor kan die f 200 per jaar best terugkomen, en zal dit subsidie dus de gemeente niets kosten. De Voorzitter brengt hierna het voorstel der financieele Commissie in stemming, dat wordt aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. Vóór de heeren van Herel, van Bergen, van den Bergh, Theunisse, Veraart, van Loon, mej. van Meer, de heeren de Wit, Moors en Swagemakers. Tegen de heeren Leijs, Herbers en Bazelier. 9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 10