iJ' 2 8 OKI. 1927 „Vanwaar toich die sprong van f 3200 op f2400." En (het betreft juist één persoon. De Secretaris verdient f 3750 zijn Vervan ger, zijn ambtgenoot verdient f 2400 en zijn voorganger f 3200. Het bedrag van f 3200 was te hoog, maar f 800 in eens er af, en dan bij hem alleen, dat is teveel. N,u künt U wel zegjgjen „We maken een andere regeling", maar dan moet U nog rechtvaardig blijven VOORZ. Ik begrijp niet hoe U aan die cijfers komt. We verhoogen niemand. dhr. BAZELIER. Wel degtel'ijk' .gaat IJ. den 2en ambtenaar verhoogten. Kijk Uw cijfers maar eens na! VOORZ. U kwam1 indertijd met de me- üedeeling' dat U een salaris van f2600 voor een Commies voldoende achtte. Nu kioimen wij met hetzelfde voorstel, en U. is er legen. dhr. BAZELIER. Wat ik gesproken heb, kan ik niet gaan herroepen. Maar ik vraag U „Waarom moet nu bij den een het sala ris met f 800 worden verminderd, en bij den ander met f 200 verhoogd? dhr. LEUS. Allereerst moet ik' hier zeggen dat de verlaging van het salaris van den eersten ambtenaar gropter is dan van alle andere. Dit salaris wordt vermin derd met 25 pet.. Deze verlaging' komt mij veel te groot voor. Bovendien iben ik o,ok sterk tegen hel voorstel van B. en W. om de vergoeding voor aiploma's aan een maximum vau f 200 te binden. Wan neer de ambtenaren hun vrijen lijd opoffe ren voor de studie, en door ijver en intel lect zich boven hunne colega's; weten te verheffen, dan is het billijk dat ze daar voor betaald worden. Daarom' moeten voor liet ibezit van diploma's geen maximums worden gesteld. De Salaris-Coinmissie heeft zich blind glestaard op de salarissen, en zoo goed als gieen tijd besteed aan de diensturen. Ik vind den werktijd zooals die door B. en W. Wordt voorgesteld veel Ie lang. B. en W. stellen voor van 9—12 van 2—4 en 5—7. Ik wil dat uur van 4—5 laten uitvallen en ineens laten doorwerken tot 5 uur. Waarom is het noodigi dat de men- tsieheu zoo lang op de Secretarie blijven. Ik zo,u igiaarne zien dat B. en W. ook dit voorstel wijzigden. VOORZ. Ik gieloof dat aan Uw verlan gen wiordt tegemoet gekomen, indien de ambtenaren in totaal 7 uur per dag wer ken. De noodzakelijkheid hiertoe wornt ook door de ambtenaren zelf erkend. Naar aanleiding van een verzoek dier ambtena ren hebben B. en W. hun voorstel reeds gewijzigd, zoodat we thans voorstellen van 17 O O <f> Q

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 98