8 2 8 OKT. 1927 worden. Wat verdienen die mcnschen te genwoordig tochKan op die administra tie toch niet wat bezuinigd worden, ter- Wijl de meeste nog gteen last van kinderen hebben. Ik wil g|een voorstel doen hoor, maar je moet me niet zitten uitlaahen, of mekaar zitten aankijken of je wilt zeggen ,,Den dieën wilt er ook weer wat afheb ben". Ik vraag mie af, hebben Wij met de hoogte belastingdruk wel recht om der gelijke salarissen uil te betalen, terwijl de 'belastingdruk niet omlaag gaat. We moeten respect hebben voor het igroote kapitaal, we mioeten /.orgien dat het hier blijft! 't Is nu een jaar geleden dat hij' dat zei, en nu is hij juist andersom. Nu gaat hij lijnrecht in, tegen het voorstel der Sa laris-Commissie dat de traktementen wil verminderen. Volgens niijn slaudpunt ben ik verplicht intet het voorstel van B. en W. mee te gaanAls 'bezuiniger moet ik voor het eerste Voorstel der Salaris-Com missie stemmen. Ik vind de klap van f 800 zelf ook heel groot, miaar ik zal meegaan omdat ik mijn woord aan mijn kiezers gegeven lnob. Toch wil ik in het voorstel een kleine wijziging brengen en wel herstellen de ti tels, Commies, Ambtenaar, en klerk. II kunt zeggen „U is persoonlijk", miaar dit klom't de ambtenaren ten gloede hij solli citatie. VOOIÏZ. Ik heb hierteg|en geen bezwaar, doch dit kunt U evengoed aan B. en W. overlaten. dhr. BAZEL1ER. Ik wil op het gespro kene van den heer Hebbers even terug komen. Ik sta nog precies op hetzelfde stand punt als vorig jaar, al wil mijnheer Her lbers mij daar ook over aanvallen. Maar het heeft mie juist gefrappeerd dal die éöne, die ééne ambtenaar een offer moet brengen van f 800. Ik heb altijd gezegd dat we zooveel mogelijk op de salarissen moe ien 'bezuinigen, ten U dat niet aan verkre- ;gten reel)ten rniag Worden getornd. Ik heb me dus niet gewijzigd, maar U. Wat oe- treft die titulatuur waarover Hebbers valt, dal kan me niets schelen. Maar nu moet er 'bezuinigd worden. Het traktement van den éënen ambtenaar giaat men met f 800 verlagen, dat van den anderen met f 200 verliooigten. Is dat bezuinigen? Neen dat is niel rechtvaardig 'moer! Hoe zou U zelf dat smaken, als U eens een duw \an f 800 kreeg. Als we bezuinigen moeten, goed, ik ben nummer ééjn, maar dan allerwege en niet ongelijkmatig. Niel bij de een er f 200 bij doen, en bij den ander er vier keer zoovteel afnemten. Ik vraag me af. 16 r» n .o

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 97