2 0 6 2 8 OKT. 1927 14 Kiaasenboel. We moeten ales zoo scherp mioiglelijk stellen. Blijkt dan later weer noodig te zijn, dan is dat altijd nog te krijgen. 'dhr. HERBERS. Ik was aanvankelijk voornemens hij de behandeling van dit hoofdstuk te spreken over de bijbetrek kingen van den Secretaris. Ik .zal daar maar niet verder op ingaan, doch me Wenden tot de Regeering. Ik zou echter wel eens willen vernemen waarom dit jaar de korting die de Wet houders op hun salaris hejbben toege staan niet is uitgetrokken. VOORZ. U is reeds bij volguuimmer 40 Wilt U dus even onderbreken, dan ghan we eerst de salarissen van bet Secretarie- personeel bespreken. Salarissen Secrelariepersoneel. De Salariscoinniissie deelt in haar rap port d.d. 24 October 1927 mede, unaniem van meening Le zijn dat voor ieder diploma de jaarwedde met f 100 moet worden ver hoogd, waarvoor geen maximum dient le worden gesteld. De amibtenaar die door ij\erige studies en intellect zich boven de anderen plaatst behoort hiervoor be taald te worden. De helft der leden kan zich ibe houden s bovenstaande wijziging met liet voorstel van B. en W. vereenigen, terwijl de andere helfi van mecning' is dat de jaarwedde van den ten ambtenaar le veel wordt verlaagd. Ook precentsgew'ijze is verlaging voor dezen amibtenaar gpooter dan voor de overige ambtenaren. Deze leden advi- seex-en het salaris van dezen ambtenaar te bepalen op f 2000—2600. Overigtens kan de Commissie met de volgende voorstellen acooord gaan. 2e ambtenaar f 1500—2000; 3e ambt. f 1200-1500; 4e aimlbt. f 600-900; de ischrijver f 200—400. dhr. BAZELIER. Ik heb hier eenige cij fers die ik' destijds lieib opgenomen. Vol gens de oude regeling ging de Commies Yerpaalen van f2400—3200; de Adj. Conn mies Hellemons van 1S00—2400, de derde rmbtenaar van 12—1800, de vierde amb tenaar van 1200—1500; de vijfde van f700 -1000. Nu komt liet Voorstel van B. en W. en dat heeft me versteld doen staan over de jaarwedde die IJ den eersten ambte naar wilt toekennen. Nu heb ik juist hier weer gezien, dat dengenie die in aanmer king komt voor de functie van eerste amb tenaar, die In de positie komt van mijn heer Verpaalen een offer van f 800 zou mtoeten 'brengen. Niemjand zal durven betwisten dat hij

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 95