Q3 2 8 OKT. 1927 dal het landbouwbedrijf en ook andere zakten van handel ep nijverheid ruime win sten afwerpt, is lijet .belastbaar inkomen wel zoodanig dat het sluitend maken van de begroeting tot geen moeielijkheden aan leiding ojeieft. Thans mieenen Wij, dat het inkomen in deze gemeente zich in sterk dalende richting' hewleegt, zoadat wij1 vree zen dat ondanks de verhooging van 40 op- tenten o[p d(e R. Ink'. Bel. en de verhooging var. den vermenigvuldigingsfactor hij' de Gein. Ink1. Bel. van 3 op 4, die. belasting.' riioig minder zial opbrengen dan in tie be groeting is geraamd. De 1 nspocljo.ur raamt de belasting op brengst voor het Volgende jaar bij 4 pol. f 88.000, zioiodat het belastbaar inkomen dan f2.200.000 zo(u bedragjen. Het vorig jaar was bij' 3 pet. f 48,000 g|eraamd over 8 miaanden, dus over pen vol jaar 3/2 x f 48,000 is f 72,000. Het belastbaar inko men was derhalve Vorig! jaar geraamd op f 2,400,000, dus thans slechts f 200,000 minder. Het is zeer waarschijnlijk dat het 'belastbaar inkomen, Waaraan h]et jaar 1927 aan ten grondslag ligt wel een gjroo- tere Vermindering zal te zien geven. Waarschijnlijk' zal ook dè persoaeiele belasting tengevolge van de wetswijziging minder .opbrengen dan is geraamd. Door verhooging van de grens waarbij eenen aanslag 'belastbaar wlordt en de ruimere toepassing van den kind(eraftrek zullen \ele kleine aanslagen onbelastbaar war den. Misschien Warje het veilig om het getal o'pcentien op deze belasting op 75 Ie 'brengen. Verder missen wij in de begroeting op hoofdstuk 5 een bedrag dat zal moeten Worden aangewend tot dekking van de ex- tra-verliezlen op 'het woningbedrijf. Het staat toch vast dat boVen het' gewone exploilatie-tjekort op de woningen, die öe igjemteente van de Pnot. Bop wvereeniging heeft overgtenomen. jaarlijks nog een ex tra verlies zal zijn te boeken Wegens huur der ving, en zeker het eerste jaar wegens buitengewone onderhoudskosten. Deze ver liezen dienen toch uit de gewone midde len te worden gevonden, om' dan aan het woningbedrijf te kunnen worden afgedra gen. 1 I Uit het vorenstaande concludeeren wij dat de 'begroeting nog zwak staat, omdat alle in onze igemteente afhangt van de op brengst der belastingen. Mocht eventueel ae voorgestelde finantieele vlerhouding tusschen het Rijk' en de Gemeenten spoa dig Werkelijkheid worden dan zou dit voor onze gtemeente een ware uitkomst zijn. Wij willen thans nog enkele opmerkin- 11

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 92