2 8 OKT. 1927 het geheele jaar kannen zien, w*t er in de gemeente omgaat. Als werkelijk verbeteringen noodig zijn dan ga ik met B. en W. mee, maar we moeten practiach zijn en zoo goedkoop mogelijk te werk gaan. Ik doe derhalve nog maals een beroep op de heele raad om elkaar te verstaan en te steunen, zoodat we volgend jaar zallen kannen zeggen #we hebben elkaar geholpen om de uitgaven in Steenbergen in te krimpen". dhr. HEBBERS. Ik wil met een kleinigheid Baselier even antwoorden. De heer Baselier is destijds gekozen door de B. K. Volkspartij en toen hij eenmaal gekozen was heeft hij in het geheim getracht met eenige leden der B. K. Raadsfractie een Wethouderszetel te bemach tigen. De Kiezers weten das niet of ze visch of vleesch aan mijnheer Baselier hebben I dhr. BAZELIER. Ik wil in de notulen zien opgenomen dat Herbers is de grootste leuge naar der heele provincie Noord-Brabant I Herbers is een raddraaier Hij moet mij maar eens iemand noemen met wie hij nog geen ruzie heeft gehad. Hij ligt altijd met den een of ander overhoop I De Financieele Commissie deelt in haar rapport d.d. 25 October 1927, liet vol gende mjede: „Bij een afgfeimteen overzicht van de bedragen die zoowel in de omschrijving der inkomsten als in die der uitgaven zijn gehoekt, moeten wij met genoegen eon- S'tateeiien, dat Burgemeester en Wethou ders bij de samenstelling' der begrooting mei groote om!ziohtighieid zijn te werk ge gaan en zeer zeker blijk hebben gege ven de uitgaven der gemeente lot liet al- lernoodz'akelijkstie te beperken. Wij zijn volkomen overtuigd: dat het voor Burge meester en Wethouders ondanks de voor gestelde verb on ging: v]an (belasting, een mbeitijke taak is geweest om in deze begtrooling' ©enig evenwicht le brengen. In de vergadering van onze oommissie werd zelfs de opmerking gemaakt dat sommige ontvangsten waarschijnlijk' le lwog zijn gteraamd, en daarentegen eenigle uilgaven aan den lagen kant. Dit leidt vanzelf al, tot een zwakke po sitie Van de begroeting. Onze gjemeente beschikt niet over winstgevende bedrijven zooals grond- gas- eleolricitieit-f en water leidingbedrijf die in groote re gemeenten vaak aanzienlijke 'baten afwerpen, dooli de huishouding van onze gemeente moet hoofdzakelijk gevo|erd worden xntet de ont vangsten uit de betastingen. In den tijd 10

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 91