2 5. FEB. m 1 1 Q van f 5 per M2 wordt bedongen, omdat ge ze grond minder gunstig gelegen, en minder geschikt voor bouwgrond is, dan de evèngenoemlde. dhr. v. BERGEN. De grond bij de oude school werd verkocht voor f 6 per M2 Dit was toen reeds een hooge prijs, en sinds dien is alles teruggetoopen. Daarom kan ik met een prijs van f 5 per M2 zeer goed acooprd gaan. Anders loe pen we, zooals dhr. Theuuisse zegt, ge- Vaar dat we met den grond Mij ven zit ten. 1 VOORZ. Dus de heer Brooijmans wil den grond verkoopen voor f 5 per M2 en B. en W. opdragen nader met adressan ten in onderhandeling te treden. dhr. BAZELIER. Als bouwkundige wil ik hier garant blijven voor een prijs van f 5.50 per M2. Ik wil er >sen cent &an Verdienen, maar wte bitten hier voor de belastingbetalers, en daarom1 moeten we er Uithalen, wat er uit te halen is. tik vind een prijs van f 6 per M2 voordeelig. dhr. HERBERS. We moeten hier koop man spelen, en uit den grond halen, wsTi mogelijk is. De heer Bazelier geeft reeds f 5.50, zoodat wc toch niet meer voor f 5.— per M2 kunnen gaan vprkoopen. dhr. THEUNISSE. Ik ben van meeaing dat de heer Bazelier hier bezig is, om een gevaarlijk precedent te scheppen. Als ik me niet vergis, heeft dlir. Bazelier zich een vorige keer voor denzelfden grond garant gesteld Voor f 7 per M2, noch ik heb later nooit inteer iets hierover ge hoord Van dat garant blijven zal wel niet veel terecht gekomen zijn, anders behoef den we nu niet over een lageren prijs te praten. Als de heer Bazelier garant wit blijven ga ik liiermtee accoord, mits zulks geschiedt op papier. De heer Herbers zegt „We moeten zoo veel geld mogelijk van den grond ma ken," maar is het geld m'ak'en, als we den grond laten liggen VOORZ. Als ik de discussies volg, ge loof ik dat de beste uitweg is, dat 10. en W. een plan Van verdeeling opmakten, en met adressanten in onderhandeling tre den. dhr. MOORS, is het hiermee eens. dhr. BAZELIER. De heer Theunisse ver gist zich. Voor drie jaar heb ik gezegd, dat de .grond mij f 7 waard was. U 'wilde den grond verkoopen voor f 3 per M2 a|an het Kerkbestuur, en daar was ik sterk op tegen. De blaam1 komt dus niet op mij. Ik wil thans direct voor mijn garantverklaring teekenen. We moeten het belang van de gemteensohap nagaan, en 8 -cL "O

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 8