éL, <w; ^4^. t 8a>™ een(Tl noodigi8' kunnen1,we j 28 OKT. 1927 ben nommer één voor bezuiniging, maar als daar niet van af. ik vraag me afwaar zullen we voor f60 een andere kracht vinden? Dit is absoluut onmogelijk en daarom ben ik er voor het voorstel van Ged. Staten aan te nemen. dhr. T3EUNI88E. Zou het niet nuttig zijn, indien ook het door de Commissie tot Wering van Schoolverzuim aan Ged. Staten gericht schrijven werd voorgelezen Dan weten de raadsleden precies wat er is geschreven, VOORZ. Ik heb hiertegen geen bezwaar, doch alle stukken hebben voor de leden ter inzage gelegen. dhr. THEUNISSE, Toch stel ik prijs op deze voorlezing. De leden die de stukken niet hebben ingezien, weten dan ook wat er ge schreven is. De SECRETARIS leest daarna dit schrijven voor. De Commissie is van meening le, Dat het tegenwoordig salaris van f 100 niet te hiog wordt geacht gezien het werk aan de functie verbonden 2e. Dat een eventueele vermindering even redig moet zijn aan die van 't overige personeel; 3e. Dat het iets toevalligs is dat juist de gemeente-secretaris deze functie waarneemt. dhr. VAN HEREL. Ik stel voor 't besluit van 5 Augustus in te trekken. Als straks het zevende leerjaar wordt ingevoerd, zullen de werkzaamheden van den secretaris nog zeer toenemen, zoodat een salaris van f 100, alsdan misschien nog te laag zal zyn. Het standpunt van Ged. Staten komt mij zeer juist voor. dhr. HERBERS. Als gewoon lid van den Raad weet men niet zoo goed hoe de Com missies werken. Maar als we de begrooting thuis krijgen dan zien we dat anders. Per soonlijke motieven moeten hier volkomen bui- ten beschouwing blijven. Als het verkiezing is, dan staan de menschen met hun handen omhoog, en als er nu een bedrag van f 40 moet worden bezuinigd, dan ontmoet men reeds alle mogelijke tegenstand en worden iemands bedoelingen geheel verkeerd uitgelegd. Ik ben er voor om dat voorstel van Ged. Staten ge woon voor kennisgeving aan te nemen en de Raad moet nu zelf maar zien wat hij doet. dhr. BASELIER, Ik ben altijd voor in krimping der uitgaven geweest en bezuiniging is noodzakelijk. Maar als we ieder salaris met 40 pCt, gingen verminderen, dan geloof ik wel dat alle gemeente ambtenaren spoedig zouden gaan loopen. Als men op een salaris wil .bezuinigen, dan moet men de zaak uit- 4

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 85