193 Vrijdag 28 October 1927 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren Chr. Herbers, J. C. Bazelier, P. van den Bergh, mej. P.a van Meer, de heeren M. van Here], J. Theunisse, G. Leijs M. Veraart, N. van Bergen, A. L, M. J. de Wit, A. G. Moors en P. J. C. Swagemakers, wethouders, en L. M. A. van Loon. Voorzitterde burgemeester. Secretaris: J. L, M. Jurgers. De VOORZ. opent de vergadering. VOORZ. Het gebeurt zeer zelden dat ik zelf aanmerkingen op de notulen moet maken, maar dit is thans toch het geval. Op blz. 5 van de notulen der vergadering van 23 September 1927, dient na regel 35 van boven te worden tusschengevoegd (volgende op het gesprokene door den heer Theunisse). H Allereerst wordt nu met algemeene stemmen besloten tot vast stelling der staten van oninbare en nog te verhalen posten behoorende bij de gemeente- rekening/', terwijl op dezelfde blz. in regel 44 en 45 van boven moeten worden aangehaald de woorden//evenals de staten van oninbare en nog te verhalen posten.* Sommige leden zullen in de thuis gezonden notulen deze aanmerkingen reeds hebben op gemerkt. Met algemeene stemmen wordt hierna met inachtneming van bovenstaande wijziging be sloten tot goedkeuring en vaststelling van de notulen der vergadering van 23 September '27. a. Goedgekeurde raadsbesluiten. Besluit dd. 19 October 1927, G no. 53 van Ged. Staten, waarbij wordt goedgekeurd het raadsbesluit van 5 Augustus 1927 tot wijzi ging der begrooting 1927. Dit stuk wordt met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen. b- Verzoek dd. 26 September 1927 van Y n O. J. van Loon en anderen te Kruisland, om tusschenkomst ter verkrijging van een publie- ken weg voor uitweg naar den provincialen weg Kruisland—'t Anker. De Commissie voor wegen en waterleidingen deelt in haar rapport dd. 27 October mede, een onderhoud met adressant van Loon te heb ben gehad waarin deze mededeelde van mee ning te zijn, dat de eigenaars over wiens grond

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1927 | | pagina 82