191 23. SEP. '927 klachten die inkomen, openbaar te maken. We geven nu jaarlijks ruim f 5500 uit voor den keuringsdienst, het personeel geniet een flinke bezoldiging, en ik meen, dat daarom de menschen ook wel recht hebben op een degelijke behandeling. Wanneer men alles volgens de wet wil uitvoeren is er altijd wat te vinden. Rondvraag. dhr. THEUNI88E. Als ik de Politie-ver- ordening naga merk ik op dat er zooveel aan vullingen bijkomen, dat men er haast niet meer uit wijs kan worden. Is het daarom niet ge- wenscht dat we eens een herdruk van de Poli- tie-verordening krijgen. VOORZ. zegt dit toe. dhr. THEUNISSE. De toren te Kruisland is zeer gehavend. Het is meer dan tijd dat hier eenige verbeteringen worden aangebracht, want als de gemeente dit nalaat zal ze voor nog hoogere kosten komen te staan. Ik wil nu op dat scheef staan van dien toren niet meer terugkomen, ik wil alleen nog eens opmerken dat het kruis ongetwijfeld naar beneden zal rollen, zoodra er nog eens een storm komt. En als het kruis op het dak van de kerk valt, zul len de reparatiekosten voor de gemeente on getwijfeld veel hooger zijn dan wanneer zij thans tot herstel overgaat. Ik wil daarom het Gemeentebestuur in overweging geven om tot herstel over te gaan ten einde grootere kosten te voorkomen. dhr. BAZELIER. Ik ben het eens met dhr. Theunisse dat reparatie hier hard noodig is. VOORZ. B. en W. hebben reeds eenigen tijd geleden getracht het kruis van den toren te doen halen, doch de persoon die wij daar voor op het oog hadden durfde dat niet. Daar om zullen B. en W. opdracht geven aan een anderen werknemer die wel durft. Het plan bestaat den geheelen toren te restaureeren. De kosten hiervan zullen f 2500.— bedragen, en het werk zal dan worden uitgevoerd in overleg met de Rijkscommissie voor monumentenzorg. Momenteel worden reeds pogingen gedaan de benoodigde subsidie te bekomen. dhr. BAZELIER merkt op dat het wel eens voorkomt dat hij bij de inzage der ingekomen stukken, niet alle in den Raad te behandelen stukken daarbij aantreft, hetgeen voor hem minder aangenaam is. VOORZ. Het komt meermalen voor dat 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1927 | | pagina 80