25. FEB. 1927 der gemeente is wel f 6 waard. Bovendien nu de tijden Beter worden, en het .par ticulier initiatief voor woningbouw toe neemt, zal deze grond voortdurend meer waarde krijgen, zoodat een prijs van f 6 per M2 niet te veel is. dhr. van HEREL. Wanneer de gemeente den grond toch voor bouwgrond wil be stemmen, moeten we geen te overdreven prijs vragen. In de gemeente is toch reeds gebrek aan bouwgrond, en bovendien is de grond niet stabiel doch zeer onvast, Ik kan me derhalve goed vereenigen met een prijs van f 5 per M2. dhr. MOORS. Ter voorkoming dat de gemeente met waardelooze stukken blijft zitten, is het waarschijnlijk gewenscht dat voor den verkoop der grond in gelijke stukkdn wordt verdeeld. VOORZ. Dat verdient zeker aanbeve ling, en met het oog hierop zou ik den Raad willen voorstellen deze zaak aan te houden, en de stukken le renvoyeeren naar B. en W. die dan een verdeeling kun nen gereedmaken. dhr. v. HEREL. Kan de Raad zich eerst dan niet uitspreken over den prijs. De mensthen weten dan toch reeds engte- veer hoe op hun Verzoek zal worden be slist. dhr. HERBERS. Dat is gevaarljja. dhr. THEUNISSE. Toen de vorige maal die aanvrage om1 aankoop van grond kwam is de zaak uitgtesteld, en na dien tijd is er niemand meer komen opdagen. Als we de zaak nu weer op de laagte Ibaan gaan schuiven loopen we het gevaar dat de aanvragers zich elders van grond voor zien, en heeft de gemteente kans dat z© weer mtet haar aardappelgrond waarop een kool en een savooi kan worden jgte- plant blijft zitten. Ik vind een prijs van f 5 per M2 voldoende, temeer naar bouw kundigen zeggen dat de ondergrond niet stabiel is, zoodat nog extra kosten moe ten worden gemaakt. VOORZ. Ik geloof dat veel te zeggen is, voor het voorstel van den heer Moors, om1 eerst den grond te verdeelen en de volgende vergadering deze zaak te behan delen. dhr. v. HEREL. Ik mteen dat er geen bezwaar bestaat voor deze stukken reeds nu den prijs te bepalen, anders loopen we beslist gevaar dat de mensohen naar anderen gaan. dhr. BROOIJMANS wijst er op dat voor korten tijd voor grond van de voormalige openbare school een prijs van f 6 per M2 werd gerekend. Spr. kan er zich der halve mee vereenigen dat thans een prijs 7 g O

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 7