23. SEP. 1927 1 85 De financieele commisaie adviseert ia haar adres dd. 21 September 1927 het gevraagde bedrag toe te staan. Op voorstel van den VOORZ. wordt be sloten over deze aangelegenheid het advies der Gezondheidscommissie in te winnen, waartoe 't gemeentebestuur ingevolge de Gezondheids wet verplicht is. rzlc<yxAi Verzoek dd. 3 September 1927 van de Coöperatieve Handelsvereeuiging van den cc. B., bijkantoor Steenbergen, om aankoop van een perceel grond groot 1100 Ma. aan den West-Havendijk, voor den bouw van een kunstmestbewaarplaats. De financieele commissie adviseert in haar rapport dd. 19 September 1927, den grond te verkoopen tegen den prijs van f 3 per M*. De financieele commissie geeft verder de volgende voorwaarden voor den verkoop aan le. De voorgevel van het op dat terrein te stichten gebouw moet minstens 5 M. uit den kruin van den weg verwijderd blyven, terwijl langs den gevel aan de Havenzijde een strook van 2 M. breedte op den bovenkant van den wal gemeten, moet vrij blijven voor jaagpad. 2e. Teneinde de vaart zoo min mogelijk te belemmeren zal aan den havenkant door koop ster een beschoeiïag moeten worden geplaatst om de schepen zoo dicht mogelijk tegen den los wal te kunnen halen. 3e. Het verharden van den berm tusschen den bestaanden rijweg en den te maken voor gevel, alsmede het verharden van eventueel te maken voorritten is voor rekening van koopster. 4e. Het geheele terrein zal behoorlijk met draad en palen worden afgerasterd. VOORZ. B. en W. gaan met het adres der finantieele commissie accoord. Wij willen evenwel aan de voorwaarde (sub 2) toevoegen de bepaling dat de beschoeiing zal worden ge plaatst onder toezicht en volgens aanwijzing van den opzichter van het Heemraadschap van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet. dhr. DE WIT. Het zal slechts zelden, hoogstens ongeveer 8 keer per jaar voorkomen dat hier een schip met kunstmest komt te liggen. Voor dit enkele schip zou de Boeren bond dan verplicht zijn een beschoeiing te maken, terwijl anderen die de vaart veel meer belemmeren en die haast wekelijksch een schip laten aankomen deze bepaling niet woidt opgelegd. Ik vind deze voorwaarde onredelijk. dhr. HEBBERS. Korten tijd geleden kwa men nog schepen door de haven met een 2

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 74