ISO {I., cj 6 SEP. 1927 als hypotheek op aan de Kruispoort te bouwen woningen. Besloten wordt dit verzoek om advies in handen der financieele commissie te stellen. 6. Benoeming van een ambtenaar van den Burgerlijken Stand (vacature J. C. Verpaalen.) VOORZ. Door B. en W. worden aanbevolen 1. J. P. A. van de Reijt geboren 11 December 19012. A. P. Stoff deo, geboren 10 Novem ber 1885, beiden ambtenaar ter Secretarie. dhr. BAZBLIER. Ik wil even spreken naar aanleiding dezer aanbeveling. Het spijt mij dat op deze aanbeveling niet voorkomt de naam van onzen verreweg bekwaamsten ambtenaar den heer Hellemons. Ik betreur het dat B. en W. iemand met dergelijke capaciteiten hebben gepasseerd, want de heer Hellemons is iemand waar we groot op kunnen gaan. Het moet zoo'n jonge kracht toch wel pijn hebben gedaan, dat hij door B. en W. werd over het hoofd gezien. De heer Hellemons is iemand van eenvoudige ouders, die zich vanaf de Lagere School zelf heeft opgewerkt, en die het zoover heeft ge bracht dat hij meer bekwaamheden bezit dan den Burgemeester en den Secretaris. Zoo iemand moest niet gepasseerd worden, neen, we moeten alles doen om zoo'n kracht in onze gemeente te houden. Herinnert U zich niet meer den tijd dat U zelf nog ambtenaar was, en dat de Raad stond onder Uw ambtsvoorganger? Ook toen werd altijd gezegd //als we een goede ambtenaar hebben, dan moeten we dien zien te behouden" en hier zou de bekwaamste moeten worden ge passeerd? Ik doe een beroep op den Raad om den heer Hellemons in eere te herstellen, en de aanbeveling naar B, en W. te renvoyeeren om daarop alsnog den naam van dhr. Hellemons te plaatsen. Verder doe ik een beroep op den heer Moors en den heer van Loon als ontwik keld man om hier uitspraak te doen. VOORZ. B. en W. aanvaarden de volle ver antwoordelijkheid voor deze aanbeveling. De Raad kan evenwel zelf uitmaken wie hij wil benoemen. dhr. BAZELIER. Ik heb nooit gehoord dat de heer Hellemons iets gedaan heeft wat niet in orde is. Trouwens als dit het geval was, laat B. en W. dit dan aan den Raad mededeelen. Ik heb echter over den heer Hellemons alleen vernomen dat hij een eerste klas werker is. Als zijn naam niet op de aanbeveling voorkomt 4

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 69