179 6 SEP. 1927 ken. Ik heb tegen geen der Wethouders een antipathie en heb de zaak recht voor de vuist uiteengezet. De VOORZ.verzoekt mej. van Meer en den heer A. de Wit als stemopnemers te fungeeren en stelt voor over te gaan tot benoeming van een wethouder in de vacature MOORS. Uitgebracht worden 13 stemmen, waarvan 8 op den heer Moors, 2 op den heer v. Bergen, 1 op den heer Swagemakers, 2 op den heer van Herel. Benoemd de heer A. G. Moors, die verklaart de benoeming te aanvaarden. Vacature SWAGEMAKERS. Uitgebracht worden 13 stemmen, waarvan 8 op den heer Swagemakers, 4 op den heer van Herel, 1 op den heer van Bergen. Benoemd de heer P. J. C. Swagemakers, die zich eveneens bereid verklaard de benoeming te aanvaarden. VOORZ. Ik feliciteer de beide Wethouders met hunne herbenoeming. Het feit dat zij reeds bij eerste stemming met een dergelijke meer derheid zijn gekozen moge voor hen een vol doening zijn. Ik hoop dat de Wethouders het vertrouwen dat de Raad en de kiezers in hen hebben gesteld zullen waardig blijken, en dat de Raad en ik weer in dezelf de aangename ver houding met hen zullen mogen samenwerken als dat in de afgeloopen 4 jaar het geval was. dhr. MOORS. Ik dank de heeren die hun vertrouwen aan mij hebben geschonken, en ik hoop mij dat vertrouwen steeds meer waardig te maken, en met de andere heeren onder lei ding van den sympathieken Voorzitter in de beste verstandhouding te mogen samenwerken dhr. SWAGEMAKERS. Ik dank denVoor- zitter voor zijn gelukwensch en de heeren die mij hun vertrouwen schonken om voor de vol gende vier jaren wederom een wethouderszetel te bezetten. Ik ben er van overtuigd dat ik de afgeloopen periode steeds naar beste weten mijn taak als Wethouder heb vervuld, en ik hoop dat in de toekomst ook te blijven doen. Verder breng ik dank aan de ingezetenen van Kruisland die door het indienen hunner adressen hebben blijk gegeven dat in een Wet houderszetel voor Kruisland werkelijk een ge meentebelang gelegen is. 5. Verzoek d.d. 24 Augustus 1927 van het Bestuur der R.K. Steenberg- sche Bouwvereeniging om beschik baarstelling van een bedrag van f 12500 3

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1927 | | pagina 68