174 b. AUG. 1927 toegepast werd, dan zouden we geen ru zie hébben. Maar wat heb jezelf .gedaan? Je heibt de wet van de oude Thor.oeckers overtreden, en nu wil je dat mist een groeten mond wel goedpraten. Maar ik ben van jou óoemanspolitiek heelemaajï niet ban,g hoor.! dhr. SWAGEMAKERS. Het doet me bij zonder genoegen dat de Voorzitter de le den de gelegenheid heeft gegtevten cm eens flink door te praten ofschoon we thans nog niet veel wijzer zijn géworden. Sommige leden fljn het rapport niet gunstig gezind, dit is evenwel het ge wone verhaal. Als een partij geen gun .tig rapport krijgt, dan heeft ze gewoonlijk al lerlei aanmerkingen en wordt de Commis- 'ie alb partijdig voorgesteld. De heer Bazelier vraagt naar bewijzen deze zijn gemakkelijk te leveren. Als de heer Bazelier er een dag voor over heeft, zullen we samen deze huizen eens afgaan, en kton hij zich met eigen oogen overtui gen. Dan z3ï hij zien dat de huizen 'heel wat verbetering behoeven. De beschuldiging van den heer van He- rel, om alles maar op den gemeente-archi iect te schuiven, vind ik wel wat al te sferk. Anderzijds moet ik zeggen dat ook dhr, Berbers te ver gaat indien hij beweert dal in het rapport de bewijzen te vinden zouden zijn dat dhr. van Herel aan de Bouwvereeniging geleverd heeft, ik durf dat niet te beweren. Verder is hier op verschillende manie ren gesprokén over den finantieelen toe stand van de Bouwvereeniging. Ik kan Wel zeggen dat de administratie zeer cor rect is gtevoerd, en dat de Bouwvereeni.nng zich geheel bedruipt. Als lat Zoo blijft moet alles vanzelf in orde komen. dhr. HERBERS. Als de aandeelen der Bouwverordening dalen tot 40 pet. kunt U toch niet zeggen dat de finautieele toe stand zoo rooskleurig is, dat is oogenver blinding. Laat de Bouwvereeniging zich thans nog bedruipen, spoedig ligt a.ms ih elklaar, en dan kan de geméente toch bé talen. dhr. VAN LOON. Als lid van den Raad en commissaris van toezicht, ben ik wel met den finantieelen toestand der Bouw vereeniging op de hoogte. Het feil dat de aandeelen dalen is nog niet steeds oen ge volg van een minder gunstigen finantieelen toestand, doch kan ook het ge volg zijn van kwaadspreken enz. waardoor het ver trouwen van het publiek en de huur ders verloren giaat. Als eventueel in de toekomst de R.K. 18 fc

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 63