5. AUG. 1927 e<d voor afgelegd? Je kwanselt. En dan die bloom die je ging opzetten. Je schreef openlijk in de krant dat er een half mil joen zoek gemaakt was. Je moest je scha men. Je bent van den beginne af bezig gteweest om de zaak in de war te sturen. Je hebt ook nog eens een rapportje uit gebracht met die timmermansknecht van de suikerfabriek. Moet je nu nog wat zeg gen. Je tracht maar met je groote mond de heele boel te overdonderen, m'aar ik ben niet bang van je hoor; dat moet je je niet verheelden. Dan zeg je nog dat ik met mijn handen omhoog spring. Wat doe jij, jij springt met handen en voeten omhoog. Jij bent een clouwn! dhr. HERBERS. Dank je wel voor je aitentie! dhr. BAZELIER. Dank voor je attentie, dank voor je altenlie. ik ben vast niet bang v'an je hoor! dhr. HERBËRS. Het doet me genoegen dal het Dagelijksch Bestuur ook nog eens een monster genomen heeft, waardoor de verdachtmaking van den gemeenle-ardhi- tetet wordt afgewenteld. Het resultaat is bij beide monsters pre cies (hetzelfde. Waar blijven ze nu met hun hooge woorden? Het proet. talicn geeft hier den doorslag. Ik dank het Da gelijksch Bestuur dat ze ook dit monster nog hebben opgezonden. Verder za! ik' niet meer uitwijden. Er is geknoeid, en dp. is bewezen door het proefstation. In de Raadsvergadering van 20 Juli 1920 heeft de heer Bajzelier het vol gende gezegd: D,at hij jn Den Haag een Conferentie heeft bijgewoond waaronder invloedrijke heeren. En daar is juist besproken dat een dergelijke commissie noodzakelijk is voor toezidit op de Bouwvereenigingen. We s'aan nu weer voor het bouwen van mid- denstandswoningfen, steeds ben ik tegen gewerkt bij mijn voorstellen tot instellen van Commissies. De tijd is aangebroken, dal de Gemeenten verplicht zullen wor den, Commissies in te stellen. Nu hoor ik weer de medcdecling van liet groote geld dat staat uitgegeven te Worden, en zonder toezicht. Ik weet zeker dat een gjoedet Rouwvereenigüng niet tegen een Commis sie is, contra. Ik acht het voor de gemeen schap noodig. Ik doe nogmaals een beroep op den Raad tot instellen van een Hom- missie. In de Raadsvergadei'ing van 21 Augustus 1920: Zou de heer Razelier van de Voirziftcr der R.K. Rouwvereeniging willen weten of deze bereid is om het voorstel eener Om- 16

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 61