5 AUa 1927 171 besproken mogen Mijven. Het rapport van ühr. Horsten b.v. is door de R.K. Eouwver- eeniging aan B. en W. ter inzage gegeven, en liater door deze aan de Bouwvereeniging teruggegeven. Dit berust dus in de Ar chieven der Bouwvereeniging en, zal zoo noodig nog wel ter inziage worden ver strekt. Voor zoover bekend, en zooals het on derzoek vian den accountant heeft uitge wezen is de administratie enz. der Bouw vereeniging steeds perfect in orde gewieest. Ik merk hierbij nog op dat de R.K. Steen- bergsche Bouwvereeniging een der weinigo Rou'wvereenigingen iii den lande is1, die steeds aan hare verplichtingten heeft Vol daan. De gemeente is tot heden geen gezoen a.a ndeze Bouwvereeniging tekort gekomen, integendeel doordat de Bouwvereeniging regelmatig haar gelden stort in de kas van den gemeente-ontvanger, heeft de ge meente steeds de beschikking over goed koop kasgeld wat de gemeente dus voor deel aanbrengt. Uitbel onderzoek is thans igebleksn dat liet onderhoud der woningen te Kri.iis|and voldoende is. Verder is uit een chemisch onderzoek gebleken dat inderdaad min derwaardig materiaal is gebruikt. Destijds was het evenwel moeilijk om kalk te ver krijgen, zoodal het niet te verwonderen is dai men ziteh met minderwaardig materiaal nehielp. Overigens lieblben wij alle respect wan kel bestuur der Bouwvereeniging, cn ach ten wij geen redenen aanwezig om op dit bestuur dwang te gaan uitoefenen, terwijl ons ook geen enkel feit bekend is waaruit zou blijken dat het 'bestuur zijn pliijnt niet doet. Ik zou dan ook den heer lTeroorS in overweging willen geven zijn destructie ve politiek tegen de Bouwvereeniging te staken want hiermede sticht hij meer kWaad dan gloed, zoolang de Bouwvereeni ging haar plicht doet, moeten we haar de Waardeering geven die haar toekomt. dhr. BAZELIER. Ik verdenk abbopiut niemand van de Commissie, maar ik kan met het rapport niet meegaan. Herbers denkt maar „Het zijn altijd vijanden, per soonlijke vijanden die legten mij spreken", en och, dat is toch zoo erg. Herber* is etónier blijkbaar veel vergeten. Lever.uitiie' aan de Bouwvereeniging komt ook in aan merking Als Herbers werkelijk moreel wil zijn bad hij niet mogen leveren. Dat had je niet mogen doen. Wat staat er in artikel 24 van de Gemeentewet? Als je aan de Bouwvereeniging levert, lever je voor 25 pet. aan de gemeente. Heb1 je daar jc 15

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 60