116 /4e<*. of* 2 5. FEB. 1927 loosstelling. Deze bepalingen mogen der halve alleen gelden voor nieuw le bou wen woningen. Ik! achtte het mijn plicht om tegen het raadsbesluit van 27 October te ageeren. VOORZ. B. en W. drongten aan op de vaststelling eener nieuwe bouwverordening ten einde het bouwen gemakkelijker en voordeeliger te maken, zonder de volks gezondheid in gevaar te brengen. Dat is de bedoeling. De oude verordening was op \erschillende punten dikwijls te streng! Ik wil daarom1 de bepalingen die door Ged. Staten worden gtewenscht overnemen, evenwel met de aanvulling van den heer van Herel, dat in Art. 16 wordt opge nomen „schuur of ingebouwde bergplaats" dhr. BAZELIER. Als dat mlaar in de nieuwe Verordening Wordt opgenomen. VOORZ. Ik kan niet gelooven dat iemand zijn privlaat noodeloos ver vail zijn woning zal plaatsen'. dhr. HERBERS. Voor de huizen in de kont der gemeente is de afstand te gering. VOORZ. Ik zal mijn voorstel in stem ming brengen. dhr. THEUNISSE. Verzoekt alsnog eeni- ge nadere toelichting. dhr. v. LOON. Er kan veel over le zeg gen zijn, het privaat zoo dicht mogelijk bij de woning geplaatst te hebben. Bij de griepepidemie heeft de dokter mij eens gezegd dat er veel mensohen dood gin gen omdat het privaat zoo. ver van de woning staat. De menschen vatten n.I. dik wijls een koude, wat toen meestal den dood tengevolge had. dhr. HERBERS. De menschen zullen natuurlijk trachten het privaat zoo dicht mogelijk bij hun woning te krijgen des noods met de woning onder een dak, doch In heb hier het oog op exeptioneele geval len. Het voorstel van den voorzitter hier na in stemming gebracht wordt aangeno men met 10 tegen 3 stemmen. Vóór de beeren de Wit, van Poortvliet, Jacobs, Broofjmtans Herbers, Mej. van Meer, de heeren Theunisse, van Bergen, Swagcniakers en Moors. Tegen de 'heeren van Loon, Bazelier en van Herel. De verordening zal aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring worden aange boden. e. Verzoek van M. Delhez cn Wed. P. J. Adriaansen om1 aan te tooopen 'n stukje grond achter de teekenschool. De Commissie van 'openbare werkten deelt bij schrijven d.d. 15 Februari 1927 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1927 | | pagina 5