5. AUG. 1927 i r c jl "j u dhr. THEUNISSE. Is reeds 'n aanbeveling ingekomen roor de benoeming ran een anderen ambtenaar ran den burgerlijken stand P VOOEZ. JNog niet, maar die zullen we de rolgende rergadering aanbieden. 2. Wijziging Gem.-begrooting 1927. Met algemeene stemmen wordt besloten onder goedkeuring ran Ged. Staten de roor- gestelde wijzigingen aan te brengen. 3. Wijziging der Verordening op de keuring ran Vee en Vleesch. Met algemeene stemmen worden de roor- gestelde wijzigingen aangebracht. 4. Behandeling van het Rapport der Commissie tot onderzoek v.d wo ningen der Bouwvereenigingen VOORZ. Ik doe een ernstig oerosp op de leden om1 niet in de débatten te toetrek ken, personen die zich hier niet kunnen verantwoorden. Verder verzoek ik alle persoonlijke kweslies buiten beschouwing te laten. dhr. BAZELIER. Mijnheer de Voorzitter Gaarne wil ik beginnen aan de Com missie welke tot taak had een Onder zoek in te stellen naar den toestand der Woningen van de R.K. en Prot. Bouwver- ceniging een woord van dank te wijden voor de aan haar arbeid besteedde moeite Echter met de wijze waarop de com missie haar taak heeft vervuld, kan ik niet aCcoord glaan noch kan ik ;nij ver- eenigén mét de conclusie welkte zij' aan den voet Van haar rapport heeft neerge schreven. De Gom'missie heeft ter staving van haar bewering dat het ibuitenmtetselWerk der woningen van de R.K. Bouwverêeniging te Kruisland slecht is een rapport over gelegd van een proefstation voor bouw materialen te Amsterdata. Ik heb in het rapport der Commissie vruchteloos ge zocht naar eenige medcdeeling omtrent de wijze waarop de comknis'sie het ter on derzoek opgezonden monster heeft geno men en wiaar het toegezonden monster „ongemerkt en niet verzegeld" te Amster dam is ontvangen lijkt mijl het door dë comimissie op grond van het Amsterdam- sche onderzoek gewekt vermoeden ,,dat de specie der buitenmluren in 't algemeen van slechte samenstelling is" alleruiterst gewaagd en niet rechtvaardig'. ]k wii het rapport der Commissie niet aan eene uit gebreide bespreking onderwerpen doch wel moet mij de opmerking van het hart, dat bedoeld rapport zeer onvolledig is. 10

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 55