5, AUG. 1927 Over deze laatste bepaling merkt dhr. VAN POORTVLIET hst volgende op Ik acht het beter dat de Raad zich hierbuiten houdt. Ik geloof dat de aanstoot die door menschen welke aan dijken enz. even verpoozen wordt gege ven niet van dien aard is, dat de overheid daartegen moet ingrijpen. Ik geloof dat wan neer jongelui eens een wandeling of fietstochtje maken,en dan in het gras eens uitrusten, hier tegen geen maatregelen moeten worden geno men. Ik vind de opname van deze bepaling bespottelijk. VOCRZ. Ik erger mij dikwijls als ik zie hoe sommige paartjes langs wegen en dijken liggen. Ik zie het bespottelijke van de bepaling dus niet in want ik vind zoo iets verschrikkelijk. dhr. v. POORTVLIET. Ik wil absoluut niet beweren dat zich nooit eens een aanstoot gevend geval zal voordoen. Doch zoo iets ont moeten we ook op straat, op de kermis en haast overal. Dergelijke gevallen zijn nu eenmaal niet te voorkomen. Ik vrees dat v*n een dergelijke bepaling dikwijls misbruik zal worden gemaakt en dat heel onschuldige gevalletjes zullen worden gestraft. dhr. MOORS. Het laatste weegt niet op tegen het groote belang van de openbare zedelijkheid dat tegen dergelijke dingen wordt gewaakt. Ik steun de.halve het voorstel. dhr. v. HEREL. Ik geloof dat de bezwaren van dhr. van Poortvliet gemakkelijk zijn te ondervangen door de opname dat gehuwde personen niet onder de bepaling vallen. dhr. VAN POORTVLIET, Dat moest er waarachtig ook nog bijkomen! Als je met je vrouw gaat wandelen, je wil eens even rusten en je krijgt dan nog een procesverbaal op den koop toe. Ik verlang aanteekening dat ik tegen de opname van deze bepaling ben. De wijzigingen worden hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. j. Verzoek dd. 25 Juli 1927 van het Be stuur der bijzondere katholieke school te De Heen om beschikbaarstelling van gelden benoodigd voor de aanschaffing van nieuwe schoolbanken. Met algemeene stemmen wordt besloten medewerking te verleenen* k. Verzoek dd, 25 Juli 1927 van J. C. Verpalen om eervol ontslag uit zijne betrek king als ambtenaar van den Burgerlijken Stand met ingang van 16 Augustus 1927, Met algemeene stemmen wordt besloten aan het verzoek te voldoen. 9

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 54