159 5 AUG. 1"?? onbewoonbaar zijn, en dat hij voornemens is dezejals schuur te gebruiken. vjuisij/, L HEBBERS. Nu ik het rapport van den inspecteur van de Volksgezondheid heb ge zien, is me een licht opgegaan en heb ik begrepen dat de menschen een beetje geholpen moeten worden. Indien het mogelijk is ver beteringen aan te brengen, dan zou ik gerust voorloopig op het besluit terugkeeren. Boven dien kunnen we ook den ontruimingstermijn verlengen met 6 maanden. De menschen die deze huisjes bewonen zijn armlastig. Waar moeten deze menschen heen indien hun woningen worden ontruimd. Huizen van f 2.60 per week kunnen ze niet betalen. De inspecteur is het er zelf mee eens dat de menschen geholpen moeten worden en daarom begrijp ik niet dat de Gezondheidscommissie nog zooveel herrie over dit geval maakt. Wet is wet, dat is wel zoo, maar we moeten toch ook rekening houden met de belangen der menschen die deze huisjes bewonen. Een ont ruimingstermijn is te kort. Daarom zou ik liever eerst eens door een raadscommissie willen doen nagaan in hoeverre het mogelijk is deze woningen alsnog in bewoonbaren staat te brengen. Nu zitten we maar te praten en we weten heelemaal niet hoe de vork aan den steel zit we hebben van de heele zaak nog niets gezien. VOOBZ. De heer Herbers neme my niet kwalijk dat ik tegen een dergelijke commissie ben. Als de eigenaar de woningen niet wil veranderen, is er immers toch niets aan te doen. In dit geval staat de raad volkomen machteloos. De eigenaar moet bovendien zelf zien dat de woningen verbetering behoeven. dhr. v. HEREL. Het groote bezwaar der Gezondheidscommissie bestaat in het feit dat de woningen geen open ruimte hebben. In de Bouwverordening staat, dat minstens der oppervlakte van het perceel als open ruimte moet worden aangewend. Deze open ruimte nu is met het oog op de belendende perceelen daar niet te maken. Ik wil derhalve het besluit handhaven. De een moet niet boven den ander gaan. VOOBZ. Als de eigenaarde woningen in een bewoonbaren staat brengt, kan de onbe woonbaarverklaring worden ingetrokken. dhr. HEBBEBS. We moeten er rekening mee houden dat we hier te doen hebben met bestaande woningen. Als het achterste huisje als pakhuis wordt aangewend en het middelste 3

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 48