flbJnLk 15 8 5. AUG. 1927 b. Onderzoek der geloofsbrieven van de leden van den Gemeenteraad. Door den Voorz. worden aangewezen de heeren Thennisse, Herben en Jacoba tot onder zoek der geloofsbrieven van de heeren Swage- makers, Bazelier, Moors, van Loon, de Wit, Veraart en Leijs; en de heeren Bazelier, van Herel en Swage- makers tot onderzoek van de geloofsbrieven der heeren van Bergen, van Herel, Thennisse, van den Bergh, Berbers en mej. van Meer. De commissie's brengen bij monde der heeren Thennisse en Bazelier rapport nit en adviseeren tot toelating aller nieuwbenoemde leden. Dienovereenkomstig wordt met algemeene stemmen besloten. c. Procesverbaal van kasopname by den Gemeente-Ontvanger en het Haefd van het Vleeschkeuringsbedrjjf. Hiernit blijkt dat op 30 Juni 1927 bij het Vleeschkenringsbedrijf in kas was een bedrag van f 4284.31, terwijl op 29 Juni 1927 bij den Gemeente-Ontvanger in kas was een bedrag van f2791.97. De stukken worden met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenoman, d. Schrijven dd. 1 Juni 1927, no. 77, van de Gezondheidscommissie te Bergen op Zoom, betreffende onbewoonbaarverklaring van een drietal woningen in het Leliestraatje. De Inspecteur der Volksgezondheid is van meening dat deze woningen voor de bewoniug door een gezin geen toelaatbare huisvesting bieden, doch tegen eene voortzetting der be woning als in het onderhavige geval, door een paar zusters of alleenlevende personen, bestaan geen overwegende bedenkingen. Aan de hand dezer overwegingen geven Ged. Staten B. en W. in overweging tot in trekking van hel raadsbesluit tot onbewoou- baarverklaring te willen medewerken. De Gezondheidscommissie is blijkens haar evengenoemd schrijven van meening dat de woningen absoluut onbewoonbaar en niet meer door het aanbrengen van verbeteringen in behoorlijken staat te brengen zijn. VOORZ. B. en W. stellen nu voor Ged. Staten te berichten dat gezien het advies der Gezondheidscommissie te Bergen op Zoom, geen redenen aanwezig zyn, om op het eenmaal genomen besluit terug te komen, temeer waar de eigenaar verklaarde dat de woningen beslist 2 /®lA-^-n-<-<^-<37r~1^j

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1927 | | pagina 47