7 JUN! 1??7 i rr e uwar willen aanhouden tot de volgende vergadering. Dit voorstel in stemming gebracht wordt aangenomen met 8—3 stemmen. Vóór de heeren Biazelier. van Herel, Theunisse, van Loon, van Bergen Mej. van Meer, de heeren Swagfemakers en Moors. Tegen de heeren Brooijmians, de Wit, en Herbers. De VOORZITTER, merkt nog op dat de tewerkstelling van werkeloozen een steeds moeilijker probleem wordt, zoodat het zeer giewenscht is dat de arbeiders zich icgen werkeloosheid verzekeren. Spr. zou (gaar ne zien dat aan de niet verzekerde arbei ders bij werkeloosheid geen werk meer wordt verstrekt. dhr. v. LOON. meent dat de arbeiders verstandig doen zich bij een bond aan te sluiten. dhr. HERBERS, merkt nog op dat de scheiding aan het Kerkhof voor 1 M. op grond van de Gemeente ligt. Spr. wil dat aan dezen toestand spoedig een einde komt. dhr. THEUNISSE wil dat de arbeiders behoorlijk met deze regeling op de hoogte zullen Worden gebracht. Hierna niemand meer het woord ver langende, schorst de Voorzitter de open bare vergadering en gaat de Raad over in besloten zitting. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den De Voorzitter, De Secretaris, JL •- 0

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 45