152 7 7 sgLz (S-tst.o 3. Wijziging jgemeentebegrooting 1926 Met lalgemeene stemmen wordt besloten onder goedkeuring ran Ged. Staten da door "B. en W. voorgestelde wijzigingen pan te brengen. 4. Verzoek d.d. 18 Mei 1927 van bet R.K Kerkbestuur van den H.Georgius te Kruisland om ingevolge art. 72- der L. CMwet de noodigle gelden besöhik- biaar te stellen voor het plaatsen van 2 namen in de It. K. Meisjesschool al daar. i 1 I 1 i dhr. HERBERS merkt op dat dit ver zoek niet was vengjezeld van eens ba- giroioting der kosten. VOORZ. zegt toe deze alsnog te zul len opvragenHet kerkbestuur is even wel niet verplicht deze over te leggen. Met algemeene stemmten wordt alsdan besloten dat het Gemeentebestuur zijne medewerking1 zal verleenen aan de uit voering van dit bouwplan. Rapport d.d. 31 Mei 1927 van de fïnan- cieele Commissie op een verzoek d.d 8 April 1927 van P. Peeters om intrekking i van het raadsbesluit waarbij is bepaald dat de gemeente aan de Vereeniging O. M. O. een subsidie van f 100 per jaar zal uitbetalen, mits door de ouders van leerlingten een bedrag van f 25 per1 leer ling en per jaar aan de gemeente wordt bijgedragen. De financieele commissie is van mee- ning dat de gemeente niet bet recht haeft deze betaling af te dwingen, hoewel zij moei adviseeren tot handhaving van het besluit. dhr. BAZELIER. Ik bien destijds bij U geweest om eens over deze zaak mijn licht op te steken. Ik zat n.l. een - in t.e tram toen Piet Peeters bij me kwam en over deze zaak begon te praten, maar ik kon het nergens vinden dat daar is aange nomen. Later vernam ik evenwel va.i U dal dit besluit genomen was in een be sloten vergadering, maar ik meen cfat dit in strijd is met artikel 44 der gemeente wet. Daardoor wordt de zaal; zeer un- ïv.'deus. Immers dit besluit mocht riet worden genomen in een besloten vergilde- ring en bovendien is die besloten vergade ring nog niet aangenomen. VOORZ. Uw betoog gaat grooteudeels langs de eigenlijke zaak heen. dhr. v. LOON. Ik heb destijds even eens een bezoek gehad van Peelters. Het groote bezwaar fs, dat voor oen leeqing - ener neutrale middelbare schoot een be drag van ongeveer f 300 per jaar moet worden betaald, terwijl voor net bijzonder

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 41