7 JUNI 1927 stand dier gemeente er Wij staat. Re.ïdi 3 meermalen is door mij gezegd dal er don- l! kere wolken aan de lucht zijn, en dat onze financicele toestand gaat kwijnen. We weten op den duur niet waar de qiddmiddelen vandaan te halen. B. en W. moeten in overleg met de finiancieele Commissie en de Salarisccm- missie trachten om er uit te halen, wat er uit te halen is. Ik ben het in zooverre eens met den heer Theunisse. Nu komt de tiniancieele oommissie wel vertellen, dat alles terecht zal komen, maar ik zie niet in, waar het geld vandaan zal komen. Ik hoop evenwel dat de volgende oegrooting een meer gunstig beeld van onze finan ciën zal vertonnen. dhr. v. HEREL. De finiantieele Com missie beschikt wel over eenige gegevens waarop zij haar rapport heeft gebaseerd. Ik mioet evenwel toch de grootst mogelijke zuinigheid in overweging geven. dhr. !v. BERGEN. God. Staten nemen aan dat het belastbaar inkomen hetzelf de is gebleven, dit is evenwel een raming uit de lucht. Wij' nemen aan dat dit be lastbaar inkomen iets hooger zal zijn, omdat de toestand van de landbouw iets- beter wordt. r Het verschil bedraagt ongeveer f 10.000 Onvoorzien ruim f 10.000 Ook Ged. Staten en den Inspecteur beschikken nog niet over behoorlijke ge gevens, daar alle biljetten nog niet bin nen zijn. Wij komen derhalve Lot de con clusie om geen belastingverhooging raar te stellen, en zulks om de eenvoudige re den dat dit jaar volgens onze meening be ier is, en de mensohen over het algemeen reeds genoeg belasting hebben te 'betalen. dhr. v. LOON. Wanneer ik ae Cijfers goed versta, dan verwacht ik dat het belastbaar inkomen dit jaar ongeveei 14 pet. hooger zial zijn dan vorig jaar. Het geld moet komen uit de boerderij' het landbouwbedrijf is hier ie voornaam ste factor. Hierover 'kunnen de landbou wers zelf igoed óordteelen, en in ue fi niancieele Commissie hebben ook ben tw'ete lal landbouwers zitting. Ik kan dan ook accoord gaan miet het advies dier com missie. dhr. MOORS, hoopt dat de belastbare opbrengst dit jaar dermate zal -.tijgen, dat belastingverhooiging achterwege kan blijven dhr. BAZELIER. Het doet me genoegen dat er nu eens een adres ingekomen is van den Inspecteur der Belastingten Zoo'n in specteur heeft een goeden kijk oip die zalccn, want hij krijgt zijn gegevens vim ambtenaren die overal hun licht gaan 4

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 38