148 1927 Aldus wordt met algiemeené stemmen helsloten. 1:' Proces-verbaal van kasopname bij den Gemeente-Ontvanger. Hieruit blijkt dat op 10 Februari 1927 in kas was een bedrag1 Van f8758,445 Proces-verbaal van kasopname bij het Vleeschkeuringsbedrijf, waaruit blijkt dat op 26 Maart 1927 in kas was een bedrag van f3414,75. Deze stukken worden met algemeene stemtaen Voor kennisgeving aangenomen. /Wsijro J. Schrijven d.d. 18 Mei 1927 G No. 291 OyIII Afd. A. van Ged. Staten van Noord- fMt VfaoJL <J Brabant 'betreffende verhooging der opcen- ien op de Rijksinkomstenbetasting en Hef- fmgspercen tage 1927/28. De financieele commissie is van mee ning dat het belastbaar inkomen voor het belastingjaar 1927—'28 hooger kan wor den gesteld dan voor 1926—'27, en wel in die mate dat gfeen belasting ver hooging noodig is. dhr. THEUNISSE. Het is mij den laa':- slen tijd ter oore gekomen dat een /aaerio groep van menschen in deze gemeente geen of een veel te geringe belasting o« taalt. Op zichzelf is dat niets vreemds, \Vant waar niet is verliest de keizer en dus ook de fisdus zijn recht. Ik hoor daarbij evenwel namen noemen van men schen die in de gemeente de hoogste toon willen zingen, mjaar geen belasting 'beta len. Als het waar is dat juist die menschen geen of een veel te geringe belasting beta len dan weet ik niet meer waar het ten slotte heen moet. Immers de belading giaal dan steeds zwaarder drukken op dfen middenstand en den arbeider. Ik zou in sloten vergadering de namen van die men schen wel eens willen hooren. VOORZ. Ik moet U opmerken dat U buiten de orde is. We hebben thans te'(be raadslagen over het al of niet verhoogen van het aantal opcenten op de Rijksinkom- stenbelasting en van het heffingspercentage dhr. THEUNISSE. Ik wil mij1 gaarne aan Uw regfeling onderwerpen. Toch dienen we de namen van die menschen die men mij genoemd heeft eens na te gaan Die menischen willen wel een eerste loon in dé gemeente zingen, doch geen belasting metalen. ALs ik evenwel buiten de orde ben, zooals U zegt, wil ik gaarne van dit onderwerp afstappen. dhr. HERBERS. Gedeputeerde Staten vragen de belasting te verhoogen. Ik zou hier evenwel niet zoo glauw toe over wil len gaan. Ook Gedeputeerde Staten moe ten toch weten, hoe de financieele toe- 0_0o

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1927 | | pagina 37