p* 8 APR. 1927 f*? VOORZ. Wat betreft de benoeming der 8tembnreanx bebben we de sinds jaren be staande gewoonte gevolgd. Over bet rapport inzake de keuring van dat beest zal ik in be sloten vergadering mededeeling doen. dhr. THEUNISSE. Ik wil op uw leiding niets aanmerken, doch ik moet er op wijzen dat u in dit geval verplicht was art. 70 der Gemeentewet toe te passen. dhr. v. HEREL vraagt of de verkoop van grond achter de teekenschool thans niet kan worden afgehandeld. VOORZ. We kunnen in besloten vergade ring deze zaak nog eens bespreken. De voorzitter schorst hierna de openbare vergadering. Na heropening wordt op voorstel van den VOORZ. besloten: le. tot het aangaan eener geld leening van ten hoogste f 12000, rentende 4 lA minimum koers van uitgifte 98 t.w. f 8000 voor den bouw van een nood- slachthuis, jaarlijksche aflossing f 250, en f 4000 voor den aankoop eener nieuwe brand spuit, jaarlijksche aflossing f 500, 2e. tot verkoop van grond achter de teeken- Y school volgens de overgelegde teekening tegen den prijs van f 5 per M2 voor het le perceel, f 5.50 per M2 voor het 2e en 3e perceel en f 6 per M2 voor het4e perceel, alles onder goedkeuring van Ged. Staten. dhr. MOORS vraagt wat met de oude brandspuit zal gebeuren indien tot aankoop van een nieuwe mocht worden overgegaan. VOORZ. Dan zullen we trachten de oude spuit te verkoopen. dhr. JACOBS. Als het noodslachthuis ge reed is, moet dan de mestvaalt nog op zijn tegenwoordige plaats blijven? VOORZ. Die ligt niet in den weg. dhr. JACOBS. Maar ik acht dit niet bevor derlijk voor den verkoop van het vleesch. Als de ramen van het slachthuis openstaan en de vliegen van die mestvaalt die kernen daar binnenvliegen en op het vleesch zitten, zal dit gemakkelijk afkeuring tengevolge hebben. dhr. BROOYMANS vindt de Havendijk een betere plaats om de mestvaalt. VOORZ. Als er niet zooveel steenen inzaten zou verkoop al heel wat gemakkelijker zijn. Momenteel kost het sorteeren teveel geld. Hierna niemand meer het woord verlangen de sluit de voorzitter de openbare vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den /n

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1927 | | pagina 34