8 APR. 1927 1 Z5 1 nog beter uit, bij een goedkoop gebouw, met lage exploitatiekosten. dhr. v. LOON. Het bedrag van rente en lossing is roor de gemeente niet Tan zoo'n groot belang omdat dit toch door de nood- slachters moet worden betaald. Als de nood- slachtplaats is ingericht wordt de Terkoop er door berorderd. De besprekingen lijken mij niet al te Truchtdragend, zoodat ik den Voorz. zon willen Terzoeken liet voorstel van het Dagel. Bestuur in stemming te brengen. dhr. DE WIT. Ik ben het volkomen eens met den hesr van Loon. De rente en aflossing moeten toch door de gebruikers worden opge bracht. Bij een goed slachthuis krijgen de boeren den vollen prijs van hun vee, bij een primitief ding gebeurt dal niet, omdat de menschen dan vies zijn er iets van te gebruiken. De teekening is bij onze organisaties geweest, waar ze naar ik meen ook is goedgekeurd. Alleen is de vraag geopperd of het geen aanbe veling zou verdienen, om er ook een stalletje bij te bouwen, «at een groot gemak zou be tee kenen. Dan zou ook het laboratorium beter tot zijn recht komen, en was het bezwaar van wachten tot den volgenden morgen volkomen opgeheven. dhr, MOORS. Het wordt dan niet meer zoozeer een gemeentebelang doch meer een boerenbelang. dhr. HERBËRS. Als de organisaties garant blijven is er heelemaal geen bezwaar tegen om een goed slachthuis te bouwen. Ten aanzien van het uitponden merkt Spr. op dat dit meestal gebeurt in den tijd van het jaar dat er veel betaald moet worden, landpacht enz. Om het noodige bedrag daartoe te bekomen gaan deze menschen dan meestal een koe of een varken verkoopen. Als er evenwel wat meer voor het vee gegeven wordt zal het uitponden gauw afge- loopen zijn. dhr. BAZELIËR. Als de boeren van de slagers wat meer geld knnnen krijgen houdt dat wel op. dhr. v. POORTVLIET. De heer de Wit zou nog een stal willen bijbouwen, doch dan worden de kosten nog hooger, want dan moeten we natuurlijk nog een knecht hebben en een opzichter die 's nachts bjj dat vee de wacht houdt. Ik wil alleen een behoorlijk gebouw, om te slachten en te verkoopen, maar het mag niet te veel geld kosten. Ik betwijfel sterk of een beest geslacht in een slachtplaats van f 8000 10

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 30