8 APR, 1927 i q q doen, doch anderzijds moeten we oak weer het heft in hinden honden, om misbruik ran de zijde der slagers te fnuiken. dhr. MOORS. Naar aanleiding ran het gesprokene door den heer Swagemakers merk ik op dat de zoogenaamde nitpondingen door particulieren niet den rorm ran een slagers- bedrijf mogen aannemen. VOORZ. Zulks is ook niet mogelijk. Er zijn wel zooreel noodslachtingen dat slechts enkele malen ran de slachtplaats gebruik kau worden gemaakt. dhr. BAZELIER. Als ik den heer Swage makers goed begrepen heb, is het zijn bedoeling te voorkomen dat de slagers het monopolie krijgen over de konsumenten. dhr. THEUNIS8E. Als ik de teekening zie komt het mij overbodig voor een dergelijk uitgebreid slachthuis voor een plaats als Steenbergen te doen bouwen. Een noodslachthuis ran zeven a acht duizend gulden acht ik voor Steenbergen te duur. In andere gemeenten bedragen de kosten ran een dergelijk gebouw ongeveer f 2000.— Dan is er niet bij een darmwasscherij of kantoor. Dit is evenwel ook niet noodig, daar de darmen best begraven kunnen worden, hetgeen meestal toch het geval zal zijn. Een geschikt kantoor hebben we in het laboratorium, dat op de teekening staat, en dat we best daarvoor kunnen gebruiken. Ik moet dus mijn stem motiveeren, en kan niet medewerken aan den bouw van mn slachthuis dat meer dan f 2500 kost. Men wil hier voort durend bezuinigen, maar meestal zijn het bezuinigingen waarbij de een of andere persoon wordt getroffen voor een f 25 of f 50. Met deze bezuinigingspolitiek is de gemeente weinig gebaat, want het publiek begint er reeds om te lachen dat gemiddeld twee kwartjes per vergadering wordt bezuinigd. Hier is echter een gelegenheid om de gemeente voor ongeveer vijf duizend gulden te bevoordeelen. VOORZ. Ik krijg zoowat den indruk dat de heer Theunisse van meening is dat B. en W. het geld zoo maar weg smijten. Zulks is onjuist. B. en W. betrachten wel degelijk de grootst mogelijke zuinigheid. De heer Theunisse heeft hier op het oog het noodslachthuis van Halsteren. Dit kan evenwel niet dienen als maatstaf voor deze gemeente, daar het aantal noodslachtingen dat wij hebben ongeveer 5 maal zoo groot is, als dat van Halsteren. De darmwasscherij is voor een goed nood- 8 1 O J

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 28