8 APR. 1927 VOORZ. We geven natuurlijk niet meer dan gevraagd wordt. We informeeren bij een drietal gelijksoortige gemeenten, en nemen daarvan het gemiddelde. dhr. HEBBERS dringt nogmaals op de grootst mogelijke zuinigheid aan. VOORZ. U zult toch met mij vau meening zijn dat de bedragen die geheel fictief zijn, buiten beschouwing moeten blijven. 2. Wijziging van het raadsbesluit van /7- 3 September 1926 tot verkoop van grond. VOORZ. Gaat de Raad er mee accoord dat de sluis in orde wordt gebracht en in degelijken 7 toestand overgegeven dhr. BASELIER. Hoe ver willen ze gaan met dat onderhoud. Als de sluis goed in orde moet worden gemaakt is er heel wat aan te doen en kan het een mo >ie cent kosten. Het Waterschap moet evenwel bescheiden zijn. dhr. MOORS. Hoe beter de gemeente de sluis in orde maakt, hoe gemakkelijker ze door het Waterschap zal worden overgenomen. dhr. BASELIER. Maar dan zijn we toch altijd een boel centen kwijt. Daarom moet een achitect van hun partij en de gemeente architect de sluis eens gemoedelijk gaan op nemen, terwijl ze dan beiden met B. en W. tot overeenstemming moeten zien te komen. Dat lijkt me de beste oplossing. VOORZ. Als de zaak behoorlijk in orde is, kannen we natuurlijk beheer en onderhoud aan het Waterschap opdragen. dhr. HERBERS. Ik ben blij dat deze zsak eindelijk eens haar beslag zal krijgen, ze is nu reeds twee jaar hangende, De heer Baselier zegt wel dat de kosten hoog zullen worden als we de zaak goed overgeven willen, doch deze zullen niet zooveel bedragen, In den zomer bij lagen waterstand is de sluis gemakkelijk te repareeren. Maar als we de sluisdeuren ten genoege van hel Waterschap willen laten maken, dan weten we niet waar we blijven. Behoeft dat evenwel niet, dan kunnen we voor ongeveer f 200,— de sluis wel gerepareerd krijgen. De deuren zjjn destijds aangebracht door menschen die daarvan geen verstand hadden. dhr. BASELIER. Ik moet protesteeren tegen de bewering van den heer Herbers, dat die sluisdeuren daar destijds zoo maar aan gehangen zouden zijn. Dit werk is publiek aanbesteed en uitgevoerd onder toezicht van den Gemeente-opzichter. Dat waren dus geen menschen die er geen verstand van hadden. De dorpel der sluis was evenwel slecht. 4 ■4 r

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 24