Vrijdag 8 April 1927 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad 4 r? o _JL O Tegenwoordig de heeren A. G. Moors, P, J. C. Swagemakers, Wethouders j J. B. van Poortvliet, Chr. Herbers, J. C. Bazelier, Mej. P.a van Meer, de heeren A. L. M. J. de Wit, J. Theunisse, M. van Herel, L. M. A. van Loon, J. W. Jacobs, J.L. Brooijmansen N. v. Bergen. Voorzitter de Burgemeester. Secretaris J. L. M. Jurgers. De Voorzitter opent de vergadering. Bij mij zijn ingekomen de volgende aanmerkingen op de notulen der vergadering van 25 Februari 1927. a. van den heer Theunisse die wenscht opgenomen te zien, dat door hem te kennen is gegeven niet zijne benoeming tot lid van het stembureau te Welberg te aanvaarden evenzoo eene eventueele benoeming te Kruisland. b. van den heer J. C. Bazelier die op blz. 4 en 5 der notulen van de vergadering van 25 Februari zijn gesprokene als volgt gewijzigd wil zien. dhr. BAZELIER. We moeten de menschen niet in moeilijkheden gaan brengen en anders zijn we verplicht tot schadeloosstelling. Deze bepalingen mogen derhalve alleen gelden voor nieuw te bouwen woningen. Ik acht het mijn plicht volgens het raadsbesluit van 27 October 1926, op blz. 5 en 6 der notulen, dat die besprekingen in de gewijzigde bouwverordering worden vastgelegd. Hierop heeft de Voordtter geantwoord, dat het zal worden vastgelegd." Ik atel voor deze notulen met inachtneming den door de heeren Theunisse en Bazelier voorgestelde wijzigingen goed te keuren en vast te stellen. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. dhr. THEUNISSE. Ik heb deze aanmer kingen ingediend opdat het naar buiten niet den schijn zou wekken dat ik door den Raad ben uitgesmeten. Het is bekend dat //uit smijten" door den Raad, moet worden be schouwd als iets ongeoorloofds. Ik wil hier nog aan toevoegen dat bij de benoeming der stembureaux in de vurige vergadering gehandeld is in strijd met de Kieswet. Volgens art. 60 der Kieswet worden

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 21