2 5'. FEB. 1927 -.31 De heeren BAZELIER en HERBERS zijn liet hiermee eens. 1 VOORZ. Dat zullen we dan eens on derzoeken. Hierna niemland meer het woord ver langende sluit de Voorzitter de open bare vergadering en gaat >ie Raad over in besloten zitting. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den De Voorzitter, De Secretaris, 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1927 | | pagina 20