■H Vrijdag 25 Februari 1927 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad wmmm r! 17 HHMHHEH "c /7Ï Tegenwoordig waren de heeren A. G. Moors en P. J. G. Swagem'akers, Wet houders,; Chr. Herbers, J. C. BazelieP Mej. Pa. van Meer, de heeren Theunisse, N. van Bergen, J. Wi. Jacobs, L. M. A. van Loon, J. L. Brooijmians A. L. M. J. de Wit, J. B. van Poortvliet en M. v.< He-rel. VOORZITTER: de Burgemeester. SECRETARIS: dhr. J. L. M. Jurgers. VOORZ. opent de vergadering. Aange zien bij mij overeenkomstig het Regle ment van Orde, voor de raadsvergaderin gen geen aanmerkingen op de notulen der vergadering van 3 December 1926 zijn ingekomen, stel ik voor deze ongewijzigd vast te stellen. Dienovereenkomstig wordt met alge- meene stemmen besloten. 1. Ingekomen stukken: a. Goedgekeurde raadsbesluiten: 1. Koninklijk Besluit van 19 Novem ber 1926 No. 31 houdende goedkeuring der verordening op de heffing éener belas ting op vermakelijkheden vastgesteld, door den Raad in zijne vergadering van 20 Maart 1926; 2. Besluit d.d. 5 Januari 1927, G No. 146 van Ged. Staten van Noord-Braoant waarbij wordt goedgekeurd iiet raadsbe sluit van 3 December 1926, lot het aan gaan eener tijdelijke geldleening ter voor ziening in de behoeften aan kasgeld, met de Nationale Bankvereeniging. Deze besluiten worden met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen. b. Verzoek d.d. 25 November 1926, No. 157/125 van Burgemeester en Wet houders van Roosendaal en Nispen, o«n! bijdrage in de kosten van wegverbetering nabij het Anker. De Commissie van Openbare Werken, doet in haar advies d.d. 28 December 1926 als hare meening kennen dat de tosten dezer verbetering nogal hoog zijn geraamd. De Commissie acht de provinciale bij- dragte van 30 pet. te gering, in verhouding tot het belang dat de provincie bij deze verbetering heeft. Zij is van meening dat de provincie als eigenares van den weg o^>

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 1