25. FEB, 1927 lo-i 19 it u JL 0 U V00RZ. Als U zegt welke stukken U wenscht kan deze zaak onmiddellijk in behandeling worden genomen. dhr. JACOBS. De lantaarn bij de Ma rechaussee-kazerne brandt al sedert 3 weken niet inteer. Wilt U daar eens naar laten kijken. VOORZ. Dat zal gebeuren, dhr. JACOBS. De toestand van den Grintweg tot de Bloemkool is allertreurigst Is het niet mogelijk vanaf de kom wei de tot van Iierel wat koolajjoh op de bermen te brengen? 1 VOORZ. Het onderhoud behoort aan de provincie. dhr. v. HEREL. Dan zouden we de Pro vinciale Waterstaat hier eens op moeten wijzen. VOORZ. Dat kunnen we doen. dhr. HEBBERS. Bij de behandeling der begrooting is besloten pogjing|en in het werk te stellen om' de haag bij de Gas fabriek achteruit te laten zetten, dier zou bij de Provinciale Staten op aangedron gen mioeteii worden. VOORZ. We zullen er aan denken, dhr. BAZELIER. Ik ga hiermede ac- coiord mits het werk door de Provincie wordt uitglevioerd. dhr. v. HEREL. Wijst er op dat de bermen van den Molenweg opgehoogd dient te worden omdat de stoepen der woningen dreigen te verzakken. VOORZ. We zullen de heer if age man hier op wijzen. dhr. de WIT vraagt verbetering van! den weg van de „Zwarte Ruiter naar de Heen en de Ileensche Kade." VOORZ. We zullen de wegwerkers op dragen de noodige verbeteringen aan te brengen. dhr. v. HEREL. vraagt of voor de ver betering van de Blauwstraat gelden op de begrooting zijn uitgetrokken VOORZ. Dit werk wordt betaald uit de gelden voor de werkeloosheid. dhr. BAZELIER. Komt voor de geplante boomen een post voor op de begroeting VOORZ. Iemand moest aan de gemeen te nog betalen, doch gaf boomen in plaats van geld. dhr. v. HEREL. Voor de trottoirs op de Markt zijn gelden gevoteerd; zijn die wel noiodig. VOORZ. De klinkers der trottoirs zijn bestemd voor de verbetering der Rozema rijnstraat. dhr. v. HEREL. Daarvoor zijn ze te zacht. Ze zijn niet geschikt voor rijver- keer. i' i I - J

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 19