25. FEB. 1927 VOORZ. Verlaging van de huur is ook niet mogelijk. Dan komt de andere Bouvs vereeniging eveneens, en wordt het voor de gemeente een enorm bedrag. dhr. HERBERS. 't Zijn allemaal nog de naweëen van Van de Kar, die we hier ondervinden. Ik heb daar vroeger vooit- durend vruchteloos tegen gewaarschuwd ik zal er thans niet meer op ingaan. We zien nu de resultaten. Uit de woningen mloet gehaald worden wat mogelijk is. We kunnen toch niet steeds aan den gang blijven, met maar geld uit te geven, kan de gemeente de huizen der Bouwvereeniging niet over nemen? VOORZ. Als de gemeente de bezittingen der Bouw vereeniging wil naasten, dan ligt het er maar aan wat de Bouwvereeniging van ons vraagt. Volgens mijn berekening kan bij faillissement ongeveer 10 pCt. worden uitgtekeerd, dus zou de Bouwver- eeniging bjj naasting met 40 pCt. genoegen moeten nemen. dhr. v. POORTVLIET. Als er geen mo gelijkheid bestaat de buur van de bui zen te de Heen te verlagen, zie ik geen kans deze te verhuren. De gemeente zal toch pok voor de R.K. Bouwvereeniging de huren wel moeien gaan verlagen, en dat zal ook wed' gebeuren als de Pm- te stante Bouwvereeniging maar eenmaal aan den kant is. dhr. BAZEL1ER. Ik zou zoo gaarne zien dat de bestuursleden zelf eens een offer tje brachten. dhr. HERBERS. Wat voor de gemeente het voordeeligste is, moet in deze voor gaan. VOORZ. De voordeeligste weg voor de gemeente is een faillissement der Bouw vereeniging. Deze zaak is uitvoerig onder zocht en van alle kanten bekeken, er# dan ziet de Commissie geen betere uitweg dan het faillissement der Vereeniging voar te stellen. Wil de Bouwvereeniging neg in onderhandeling treden met het ge meentebestuur, dau dienen we daarvoor een termijn te stellen, en moet (leze con ferentie binnen 8 dagen van het besluit tot faillissementsaanvrage plaats hebben Het voorstel tot aanvrage van liet fail lissement der Protestante Bouwvereeni ging, terwijl deze binnen 8 dagen van be den een conferentie met B. en VVi. tot het aangaan eener minnelijke schntking kan treffen wordt hierna in stemming ge bracht, en aangenomen met 12—1 stem. Vóór stemden de heeren van Loon, de Wit, Jacobs, Brooijmans, Herbers, Ba- 16 -4 o J_ rrf I

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 16