FFR. 1927 -"fi 15 /'--a. _i -V vjl het rapport ons had aangegeven dat de tekorten zouden ophouden, dan zouden we de gelden wel toestaan, maar juist krij gen we weer inet hetzelfde bezwaar te kam'pen. dhr. v. POORTVLIET. In de toekomst valt niet te kijken. Het rapport is g'eoa- seerd op een sluitende rekening. dhr. v. HEREL. De Protestante Bcuw- vereeniging heeft de aangevraagde gelden reeds. Dus als zij worden toegestaan ver andert de toestand absoluut niet. dhr. v. POORTVLIET. Als het rapport der Vereeniging van Ned. gemeenten wordt nageleefd wel. dhr. v. LOON. is het met den Voor zitter eens, (fet het tekort zal blijven! bestaan, ook al worden de aangevraagde gelden toegestaan. dhr. v. POORTVLIET. Alle woningen zijn verhuurd, en goed verhuurd. Alleen het blok te de Heen maakt hierop een uitzondering. Als dat wilde veranderen dan zou de toestand direet beter wor den. Hiervan draagt evenwel de Katho lieke Bouw vereeniging de schuld. Die kwam daar zelf bouwen, want er moest een bijzondere school komen, met veel kinderen. dhr. v. HEREL. Dat is onjuist. De R.K. Rouwvereeniging was reeds met bouwen begonnen, toen de Protestante awam op dagen. i dhr. MOORS. Als dhr. van Poortvliet werkelijk een aannemelijk voorstel kan doen, dan moeten we daar mee aceoord gaan. dhr. v. POORTVLIET. Zulks zou b.v. reeds kunnen als de gemeente de huizen overnam1, en trachtte het blok te de Heen alsnog behoorlijk te verhuren. dhr. BAZELIER. Het jaarlijksche groote tekort kan de gemeente niet bekostigen maar om alle woningen aan de markt te brengen, daarin zie ik ook geen voor deel. Kunnen de woningen te de Heen niet het eerst worden verkocht? Het zou ine zoo aangenaam stemmen als de (eden der Protestante Rouwvereeniging die alle goed gefortuneerd zijn, nu voor huln eigen; werk zelf eens een offertje wilden bren gen, en zelf eens een handje hielpen. Het zou me pijn doen de huizen der Protestante Rouwvereeniging zoo maar voetstoots te moeten verkoopeu, daarom zouden we misschien beten doen op de eerste plaats de huizen te de Heen aan de markt te brengen.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 15